Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

 Aile Destek Birimleri [ADB]


Sosyal Hizmet Uzmanı
 Ali SONGÜL

 

GİRİŞ
Bu modelde, ülkemizde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kapsamında zaman zaman üzerinde durulan ancak bir türlü uygulamaya geçirilemeyen insani hizmetlerin geliştirilmesine yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici uygulamalı bir sosyal sağlık hizmetine duyulan ihtiyacın giderilmesi temel çıkış noktası olarak ele alınmıştır.

TANIMLAR, AMAÇ ve KAPSAM
Bu modelde ; Hasta destek sistemlerinin güçlendirilmesini temel alan psikososyal boyutlu rehabiltasyon hizmetlerinin, toplumun en küçük çekirdeği olan aile’nin sağlığını destekleyecek olan seanslı danışmanlık hizmetleriyle birlikte ailenin iyilik halinin geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde programların ve etkinliklerin sunulmasını öngören Hastane ortamlarında Aile Destek Birimlerinin oluşturulması önerilmektedir.

Evlilik birliğinin kurulması aşamasından başlamak üzere, kurulmuş olan aile’de evlilik ilişkileri ve evlilik iletişiminde doğan sorunların çözümlenmesinde çocuklu ailelerde aile içi iletişim sorunlarının giderilmesinde ve bu sorunlar nedeniyle ailelerin psikososyal sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlara karşı koruyucu, önleyici ve rehabilite edici fonksiyonları bulunan bir birimin devreye sokulması gerektiği savunulmaktadır.

Aile Desteği kavramında yukarıda tanımlanan amaç ve fonksiyonlarla birlikte temelde psikososyal, kültürel ve ekonomik işlevselliklerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmekte olan ailenin, çeşitli fiziksel, duygusal, sosyal ve çevresel etmenlerin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle kısmen veya tamamen psikososyal fonksiyonların zarar görmesi veya işlememesi sonucunda oluşmuş yeni olumsuz koşullara göre ailenin işlevselliğinin tüm yetenekleri ile yeniden kazandırılmasını hedefleyen aile rehabilitasyonu kavramının yanında inovasyon(yenileşim) yaklaşımlarını da içerir.

Bu güne değin çeşitli olgular karşısında, gereksinimi duyulan ancak bir türlü tanımı yapılamayan ve tarif edilemeyen sağlıkta psikososyal boyut olarak nitelendirilen ve çeşitli araştırmalarla ortaya çıkarılmış bulunan ihtiyacın sağlık hizmetleri kapsamında karşılanmasını öngören bu hizmet modelinde; Dünya sağlık örgütünün sağlık kavramının ve sağlıklı insan tanımlarından yola çıkarak yani; Sağlık, bedensel ruhsal ve sosyal bakımdan tam iyilik hali olarak tanımlanmakta ve artık bilimsel otoriteler tarafından Sağlıklı İnsan tanımında ise, sağlığını bozabilecek koşulların oluşturduğu sorunlar karşısında sorunla baş edebilme becerisi kazanmış insan işaret edilmektedir. Bu yüzden bireylerin kişisel becerilerinin geliştirilmesi de bu hizmet modelinin bir gerekçesi olarak dile getirilmektedir.

İŞLEYİŞ/UYGULAMA AŞAMALARI

1- İlk Görüşme
2- Değerlendirme
3- Planlama
4- Uygulama
5- Sonuç ve Gözden Geçirme
6- Kayıt Tutma
7- Etkinliklerle Destekleme (Eğitim ve Sosyal Etkinliklerle)
8- Grup Çalışmaları İle Destekleme
9- Hastane Ortamında Destekleme
10- Kurumsal Destekleme
11- Ev Ziyaretleri İle Destekleme

ÖNERİLER
Aile Destek Birimleri (ADB) modelinde uygulamada birincil derecede Sosyal Hizmet Uzmanlarının etkin rol almaları öngörülmekte, sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olması nedeniyle gerektiğinde psikolog, çocuk gelişimci ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir. Ancak bu modelde birincil meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanlarının işlevlerinden yararlanılması gerekmektedir. Bu birimin amaç ve beklentilerine uygun bir seçimdir. Ayrıca danışma ihtiyacında olanların birime doğrudan başvurabilmelerinin yanında diğer branş uzmanlarının psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu gördüğü vaka’ larında sevk sistemi ile birime ulaşması sağlanması önem taşımaktadır. Danışanların ilk başvurularında uygun bir randevu sistemiyle karşılanması uygulamaların çekiciliğini ve potansiyelini olumlu yönde etkileyecektir.

SONUÇ
Son olarak şunlar söylenebilir, Ailenin sahip olması gereken sağlıklı fonksiyonlarının yeniden işlevsel hale getirilmesi ve bununla kalınmayıp, ailenin güçlendirilmesi çalışmalarıyla, bireylerin bu işlevselliğe dönük sorun çözme yeteneklerinin kapasitesini artırılmasına yönelik yeni bir takım gelişim alanları önerilmesi birimin sosyal sağlık alanına katkısını artıracaktır.

Bugün için sağlık kuruluşlarında bu bağlamda hizmetler verilmemektedir. Verilmekte olan benzer hizmetler ise, planlı, programlı sosyal hizmet uygulamaları olmaktan, rehabilitasyondan, psikososyal boyut ve sosyal sağlık kavramından sistem yaklaşımından/bütüncül yaklaşımdan uzaktır. Bu nedenle böyle bir modelin hastane ortamlarında Aile Destek Birimi olarak oluşturulmasına halkımızın şiddetle ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç giderilmediği sürece tam bir sağlık hizmetinden ve tam bir iyilik halinden söz edilemez kanaatindeyim.


(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.