MESLEK BİLGİSİ

MESLEKİ ALANLAR

KAYNAK BİLGİLER

 

 

   

 

Dr. Aziz ŞEKER

Sosyal Hizmet Uzmanı /Sitemizin Editörü

shuaziz@gmail.com

 

   
   
   

ÖZGEÇMİŞ

 

 
 

Aziz Şeker. Yazar. Dr.
İstanbul.

Lisans

H.Ü. Sosyal Hizmetler (1994-1999).
Yüksek Lisans

C.Ü. Sosyoloji (2003-2006).

Doktora

K.Ü. Sosyoloji (2015-2019).

Yayınlanmış Bilimsel Kitaplar

Küreselleşen Dünya'da Geleceğin Sosyal Hizmeti (Ankara: SABEV: 2004).

Sosyal Hizmetin Sefaleti (Ankara: SABEV: 2006).

Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları (Ankara: SABEV: 2006).

Sosyal Hizmetin Hayaletleri-Başka Bir Sosyal Hizmet Mümkün (Ankara: SABEV: 2007).

Sosyal Çalışma Mesleği (Ankara: SABEV: 2008).

101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler (Ankara: SABEV: 2009).

Topluma Hizmet Uygulamaları (Ankara: NOBEL: 2009)

Küreselleşme ve Sosyal Devlet-Yeni Bir Sosyal Politika Arayışı (Söyleşiler, Ankara: SABEV: 2010)

Sosyal Hizmetlerde Etik-Sosyal Bilimlerde Bir Uygulama Alanı Kılavuzu (Ankara: SABEV: 2011)

Bir Anadolu Ozanı-Yaşar Kemal (Ankara: Eğiten Kitap Yay: 2011)

İnsanı Düşünmek-Dünyanın Mağdurları (Ankara: SABEV: 2012)

Sosyal Hizmete Giriş (Anadolu Üniversitesi, AÖF Yay. 2012)

Toplumu Düşünmek (Ankara: SABEV: 2013)

Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal (Ankara: SABEV: 2014)

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sözlüğü (Ankara: SABEV: 2015).

Büyüsünü Kaybeden Dünya (Ankara: SABEV: 2020).

Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet (Ankara: Gece Kitaplığı: 2020).

Kadın Roman Kahramanları (Ankara: Nika Yayınevi: 2012)

Çalışma Deneyimleri

2000 Marmara Deprem Bölgesi İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı (İNSEV)

2001 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi (Sosyal Servis/Kreş)

2001-2002 Sarıkamış Asker Hastanesi (Y. Subay)

2003-2009 Sivas Numune Hastanesi (Sosyal Servis/Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/ Birimi/Hasta Hakları/Toplam Kalite Birimi)

2009 Aydın/Çine İlçe Devlet Hastanesi

2010 A.Ü. SKSD.

Eğitimleri

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı: Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllülerin Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Düzenlediği, Eğitici Eğitim Projesi Sertifikası.

MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü: Anne-Çocuk Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Sağlık Bakanlığı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler ile ilgili Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Kalite Yönetim Sistem Denetçisi Eğitimi Sertifikası.

SHÇEK ve Dünya Çocukları İnsan Hakları (Enfants Du Monde Droits De L’Homme) “Çocukta Psikolojik Travma” Eğitimi Semineri.

“Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Eğitimi” Programı.

“Sıfır Atık Sistemi Kurulum ve Uygulama Eğitim” 14-15 Aralık 2020 Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Kitap Bölümleri

Şeker, A. (2020). Toplumsal Eşitsizlikler Bağlamında Çocukluğun Sosyal Tarihi ve Sosyal Koruma. (Figen Paslı, Hüsnünur Aslantürk, Ed.). Çocuklarla Çalışma Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar içinde (377-391). Ankara: Nobel Yayınevi.

Şeker, A. (2020). Uluğ Nutku’nun Felsefi Yaklaşımıyla Güncel Sosyal Problemlere Eğilmek. (Mustafa Günay, Ed.). Gezgin Filozof Uluğ Nutku içinde(s. 355-382). İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Şeker, A. (2020). Roman Sosyolojisi. (Seda Topgül, Ed.). Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler içinde (s. 217-230). Cetinje: IVPE Yayınevi.

Şeker, A. (2020). Edebiyat Sosyolojisi ya da Edebiyatın Sosyolojik Geleceği. (Cahit Aslan, Sadık Erol Er, Ed.). Güncel Sosyoloji ve Felsefe Araştırmalarıiçinde (s.1-12). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Şeker, A. (2020). Gençlik Katılımı Açısından Sivil Toplum Örgütlerine Sosyolojik Bir Bakış. (Merve Deniz Pak, Emre Özcan, Ed.). Gençliğin Dönüşümü Politika ve Mücadele içinde (s. 75-92). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeker, A. (2020). Kadınların Toplumsal Katılımını Çocuk Gelinler Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğiyle Okumak. (Merve Deniz Pak, Emre Özcan, Ed.).Gençliğin Dönüşümü Politika ve Mücadele içinde (s. 217-239). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeker, A. (2018). Sosyal Dışlanma Bağlamında Sosyal Teoride İnsan Sorunu ve Sosyal Dışlanmaya Sosyal Hizmet Açısından Praksis Temelli Bir Bakış. (Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden, Ed.). Psikiyatrik Sosyal Hizmetleriçinde (s.19-39). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeker, A. (2017). Etik Bağlamda Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hasta Hakları. (Seda Attepe Özden, Emre Özcan, Ed.). Tıbbi Sosyal Hizmetler içinde (s.15-30). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Özcan, E., ve Şeker, A. (2014). Yoksulluğun Küreselleştiği Dünyada Sokak Çocukları ve Edebiyatından Bir İnceleme, Yaşar Kemal’in Allah’ın Askerleri’nde Sokak Çocukları Olgusu. (Gonca Polat, Arzu İçağasıoğlu Çoban, Ed.).Yoksulluk ve Sosyal Hizmet- Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar içinde (s.273-296), İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları.

Şeker, A. (2013). Etik Karar Alma Süreci. (Nuray TOKGÖZ, Ed.). İş Etiğiiçinde (s.68-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Şeker, A. (2013). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları. (İlhan Tomanbay, Ed.). Sosyal Hizmet Uygulamaları içinde (s.146-165). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Şeker, A. (2013). Sosyal Güvenlik Mevzuatı. (İlhan Tomanbay, Abdurrahman İlhan Oral, Ed.). Sosyal Hizmet Mevzuatı içinde (s.200-241). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

Şeker, A. (2020). Yaşar Kemal'in Romanlarında Defin Ritüellerinin Sosyal-Kültürel Temelleri. Kültür Araştırmaları Dergisi, (7), 148-165. DOI: 10.46250/kulturder.824005

Şeker, A. (2020). Ayhan Dever’e ait Sporda ayrımcılık milliyetçilik-ırkçılık-toplumsal cinsiyet isimli kitabın incelemesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15 (2), 79-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/57320/806409

Şeker, A. (2020). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin İrrasyonelliği ve Kamusal Alandaki Yansımaları. Irrationality of Gender Inequality and Reflections in the Public Sphere Current Research in Social Sciences, (TR Dizin-J-Gate, EZB, Advanced Science Index) 6 (2), 92-102. DOI: 10.30613/curesosc.651457.

Şeker, A. (2020). Sosyal Teoride Sosyolojik İmgelem İle Sosyal Sorunları Anlamak Üzerine Bir Çözümleme. An Analysis of the Method of Understanding Social Problems through Sociological Imagery in Social Theory. Journal of Current Researches on Social Sciences, (ISI, DRJI, ISRA, OPenAIR), 10 (2), 431-442. Doi: 10.26579/jocress.373.

Şeker, A. (2020). Bauman, Z., Mazzeo, R. (2019). Edebiyata Övgü. (İngilizceden Çeviren: Akın Emre Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 144 sayfa. ISBN: 978-605-314372-7. Litera, (ESCİ, MLA, TR Dizin), 30 (1), 283-288. DOI: 10.26650/LITERA2019-0078

Şeker, A. (2020). “İçimizdeki Şeytan”a yenilmeyen Macide’nin toplumsal cinsiyet açısından düşündürdükleri/What Macide, who was not beaten by “İçimizdeki Şeytan” (The Devil inside Us) make us think in terms of gender.RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, RumeliDEJournal of Language and Literature Studies, (TR Dizin-MLA-EuroPub), (19), 297-308. DOI: 10.29000/rumelide.752346.

Şeker, A. (2020). Siyaset ve Toplumsal Yapı Etkileşiminin Sosyolojik Dinamiğini Sosyal Refah ve “Haklar” Açısından Değerlendirmek/An Evaluation of Sociological Dynamics of Politics and Social Structure in terms of Social Welfare and “Rights”. International Social Sciences Studies Journal, (ESJI-DIIF-DRJI-Sobiad), Vol:6, Issue: 60; pp:1616-1626. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2178

Şeker, A. (2020). Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’nde İyi Bir Toplum Arayışının Sosyokültürel Temelleri/Socio-Cultural Foundations of the Quest for a Good Society in Yasar Kemal’s ‘Bir Ada Hikâyesi’. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Çukurova University Institute of Social Sciences (TR Dizin- EBSCO-CEEAS) 29 (1), 213-225. DOI: 10.35379/cusosbil.718173.

Şeker, A. (2020). İş bölümünün, Sosyal Politika ve Toplumsal Dayanışma Açısından Sosyolojik Çözümlemesi/Sociological Analysis of the Division of Labor in terms of Social Policy and Social Solidarity. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences (TR Dizin-MLA-EBSCOhost) 22 (1), 20-27. DOI: 10.32709/akusosbil.506866.

Şeker, A. (2020). Zygmunt Bauman, Iskarta Hayatlar/Modernite ve Safraları. O. Yener (Çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları, 164 s. (ISBN: 978-975-07-3802-9). Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Science, 3 (1), 135-138. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/52573/691989.

Şeker, A. (2020). Sosyal Problemlerin Sosyolojik Muhayyilesi, Sosyal Hizmet/Social Work Dergisi, SHUD Yayını, 35-38.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojik Dokusunu Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Değerlendirmek. An Evaluation of The Sociological Texture of Yaşar Kemal’s Novels in The Context of Feminist Literary Criticism, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi/Women’s Studies Review (DOAJ) (19), 15-35. Retrieved fromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iujws/issue/52393/686378,https://doi.org/10.26650/iukad.2019.19.002.

Şeker, A. (2019). Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği/The Woman Reality in Literary Texts in The Context of Feminist Literary Criticism, Söylem Filoloji Dergisi/Söylem Journal of Philology, (MLA International Bibliography-TR Dizin- DOAJ), 4 (2), 347-359. DOI: 10.29110/soylemdergi.614830.

Şeker, A. (2019). Sosyal Teoride Kamusal Alanın Dönüşümü ve Modernite/The Transformation of Public Sphere in Social Theory and Modernity. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences, (TR Dizin) Sonbahar Autumn 2019, Sayı Number 24, 589-604, DOI:10.9775/kausbed.2019.054.

Şeker, A. (2019). Edward Tryjarski, Türkler ve Ölüm /Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü, çev. Hafize Er, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012, 639 s. (ISBN: 978.605.5302-06-1). Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD)/Marmara University Journal of Turkology (MUJOT), (TR Dizin, EBSCO), 6 (2), 327-330. DOI: 10.16985/mtad.660426.

Şeker, A. (2019). Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak/An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles, İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi/Journal of Science, Culture, Art and Thought (TR Dizin-DOAJ), 6 (22), 865-881. DOI: 10.29224/insanveinsan.521714.

Şeker, A. (2019). Kemal Tahir’in Kültür ve Tarih Okumalarını, Yapıtlarından Yola Çıkarak Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi Bağlamında Değerlendirmek/An Evaluation of Kemal Tahir’s Culture and History Readings in His Books in The Context of The Sociology of International Relations, Tezkire Eleştirel Sosyoloji Çalışmaları Dergisi, (Uluslararası Hakemli) (69) 9-22.

Şeker, A. (2019). Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal’in romanlarında mizojinik söylemlerin analizi/An Analysis of Misogynist Discourses Orhan Kemal, Kemal Tahir and Yaşar Kemal’s Novels, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, RumeliDE Journal of Language and Literature Studies (TR Dizin-MLA, OpenAIRE) (15), 136-146. DOI: 10.29000/rumelide.580486

Şeker, Aziz. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarında Ekososyoloji/Eco-Sociology in Yaşar Kemal’s Novels. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi/Journal of Turkoloji, (MLA-OAJI,) 23(1),158-176.Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/44166/500962.

Şeker, A. (2019). Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi/Suicide in Durkheim’s Sociology and the Function of Social Work in the Struggle Against Suicide. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mavi Atlas Dergisi/ Gümüşhane University E-Journal of Faculty of Letters (TR Dizin) 7 (1), 90-110. DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.521331.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları/Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat, FOLKLORE-LITERATURE(Elsevier/Scopus, DOAJ, MLA), 25 (98), 371-385. DOI: 10.22559/folklor.840.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarında Geçen Mesleklerin Sosyolojik Bağlamı/Sociological Context of the Professions in Yaşar Kemal’s Novels.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research (EBSCO-MLA-Proquest CSA-Index Islamicus), Volume: 12 Issue: 63 Issn: 1307-9581 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3266.

Şeker, A., ve Kurt, G. (2018). Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. Aging as a Social policy area and social work practices. Hacettepe Üniversitesi Nüfusbilim Dergisi, The Turkish Journal of Population Studies, (Population Index), 40, 7-30.Retrieved fromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/nufusbilim/issue/49380/625898

Şeker, A. (2017). Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme/The Justice Phenomenon and a Sociological and Historical Analysis of the Development of Social Welfare.Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Karabuk UniversityJournal of Institute of Social Sciences (DRJI-BASE-İSAM-ISI), 7 (1), 282-301. Doi Number:http: //dx.doi.org/10.14230/joiss316.

Şeker, A. (2017). Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın Temsillerine Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme/A Sociological Analysis for Women Representations in Turkish Novel in Terms Of Social Gender,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, (EBSCO-MLA-Index Islamicus), Vol. 10 Issue 54, p 641-652. 12p. Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434629.

Şeker, A. (2014). “Sosyal Adalet Yoksulluk ve Eğitim: Okul Sosyal Hizmetinin Gerekliliği”, Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, s. 38-43.

Şeker, A. (2011). “21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Açısından Etik”, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, s. 1-6.

Şeker, A. (2011). İnce Memed: Yaşar Kemal’in Roman Dünyasında Çukurovalı Mecbur Bir Eşkıya Tipi, (Sosyal ve Soylu Bir Eşkıya Olarak İnce Memed)Roman Kahramanları Dergisi, (6):19-31.

Şeker, A. (2001). Edebiyatta Sosyal Boyut-Toplumsal Tarihsel Yönleriyle Roman, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını. 58-71.

Sempozyum-Kongre

Şeker, A. (2021). “Edebiyatta Realist Kuşağı Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisiyle Okumak” Ufuk Üniversitesi 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. (8-14 Şubat 2021 Ankara) (Özet Bildiri).

Şeker, A., Özcan, E. (2021). “Sosyal Problemlerin Çözümlenmesinde Sosyal Teorinin

Sosyoloji Disiplinine Katkısı” 2nd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES January 03-05, 2021 Adana, TURKEY. (Tam Metin Bildiri). (ss.128-136).

Şeker, A., Özcan, E. (2021). “Toplumsal Şiddetin-Mikro Politiği Üzerine Düşünmek.” Euroasıa Congress On Scientific Researches And Recent Trends-Vıı December 6-9, 2020 Baku, Azerbaıjan. (Özet Bildiri).

Şeker, A. (2020). “Yaşar Kemal’de Bir Halk Anlatısından Yola Çıkarak Değişimin Sosyokültürel Boyutunu Değerlendirmek.” 1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu 28-29 Ağustos Çevrim İçi Sempozyum. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği. (Tam Metin Bildiri). (ss.233-243).

Şeker, A. (2020). “Kadın Roman Karakterlerinin Yaşam Döngüsünün Yoksulluk Sosyolojisi Açısından Çözümlenmesi.” 1. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi 11-12 Ağustos 2020 Ankara. (Özet Bildiri).

Şeker, A. (2019). “Küreselleşen Sosyal Sorunlar Karşısında Sosyal Hizmetin Sosyolojik İşlevini İnsan Hakları Söylemiyle Yeniden Düşünmek” Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019 (Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak) 25-27 Ekim 2019 Başkent Üniversitesi Ankara. (Tam Metin Bildiri).

Özcan, E., ve Şeker A. (2015). Sosyal Hizmet Düşüncesinde Onur ve Eşitlik Kavramlarının Diyalektik Birlikteliği. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 (26-28 Kasım 2015 Manisa) Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi. (Özet Bildiri)

Şeker, A. (2010). “Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal ile Bir Söyleşi”, Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu (14-17 Nisan 2010) Kastamonu Üniversitesi. (Tam Metin Bildiri).

Şeker, A. (2006). “Nâzım Hikmet’in Şiirinde Toplumsal Gerçeklik Olarak Çocuk İmgesi ve Sokak Çocukları”, 5.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu (4-6 Kasım 2006 Gaziantep), Gaziantep Üniversitesi, 2006. (Özet Bildiri)

Şeker, A. (2005). “Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetin Soykütüğü ve Erken Gelen Ölümü”, 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı-Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler (20-22 Mayıs 2004 Ankara), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi. (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Şeker, A. (2003). “XXI. Yüzyıl Türkiye’sinde Sosyal Hizmetin Kimlik Edinme Süreci…”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Şeker, A. (2003). “Godot Beklentisi, Küresel Sosyal Hizmet ve Yoksulluk”,Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri).  Ankara.

Yılmaz, T., ve Şeker, A. (2003). “Sürdürülebilir Yoksulluk ve Eğitim”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Karataş, K., Şeker A., ve Erdoğan N. (2001). “Marmara Depremi’nden Sonra Kocaeli’nde Geçici Yerleşim Alanında Yaşayan Aileler Üzerine Bir Araştırma”,Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet (5-7 Aralık 2001 Ankara), Hacettepe Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Erdoğan N., Şeker A., Dikeçligil, B. (2001). “ODTÜ Eymir Prefabriklerinde ‘Yeni Yaşam’”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet (5-7 Aralık 2001 Ankara), Hacettepe Üniversitesi. (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Hakemlik

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Söylem Filoloji Dergisi 

 

 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Değişen Sosyal Hizmet Algısı
 

 

Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu
 

 

Yazarımız Aziz ŞEKER'in,sitemiz için yayınladığı  kitabı  Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal
 

 

Ferit Berk’in Toplumsal ve Bireysel Sorunlara Giriş İsimli Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
 

 

Çok kültürlü Sosyal Çalışma
 

 

“Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler”
 

 

İliştirilmiş Karanfil Dalına (Rock dünyasının hippi kadınları için.)
 

 

Kahraman Eroğlu’nun Kaleme Aldığı Bu Anı Kitabı "Sürgün Günlükleri "
 

 

Yaşar Kemal’i Doğru Okumak…
 

 

“Yaşamak Seni Sevmek Gibi” kitabında bir intihal olayı…  
 

 

“Sosyal Hizmet Magazin” Üzerine… 
 

 

Çalışmasam Okuyamam   
 

 

Umudun Romancısı Yaşar Kemal’i Anarken…
 

 

Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi   - DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları  -   DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Ekososyoloji  -  - DERGİ PARK YAYINLARI

 

 

Ferit BERK’ten Yeni Bir Kitap: Bozkırda Filizlenen Bir Yaşam ve Binbir Anı 
 
 

 

  Orhan Kemal, Kemal Tahir Ve Yaşar Kemal’in Romanlarında Mizojinik Söylemlerin Analizi     - DERGİ PARK YAYINLARI


 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Geçen Meslekleri Sosyoloji Bağlamı
Socıologıcal Context Of The Professıons In Yasar Kemal’s Novels
 

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında  Psikososyal Yönleriyle Ele Almak  - DERGİ PARK YAYINLARI  
 


 
Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü - DERGİ PARK YAYINLARI  
 

 

Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik  Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme - DERGİ PARK YAYINLARI  
 

 

Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği - DERGİ PARK YAYINLARI   

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojik Dokusunu Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Değerlendirmek  - DERGİ PARK YAYINLARI   

Büyüsünü Kaybeden Dünya – Sosyal Çalışma İmgelemi 
  

İş bölümünün, Sosyal Politika ve Toplumsal Dayanışma Açısından Sosyolojik Çözümlemesi  - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

 Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’nde İyi Bir Toplum Arayışının Sosyokültürel Temelleri - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

“İçimizdeki Şeytan”a yenilmeyen Macide’nin toplumsal cinsiyet açısından düşündürdükleri  - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin İrrasyonelliği ve Kamusal Alandaki Yansımaları   - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

Yaşar Kemal'in Romanlarında Defin Ritüellerinin Sosyal-Kültürel Temelleri - DERGİ PARK YAYINLARI    


 
Yaşar Kemal’in “Dağın Öte Yüzü”Nde Ermiş Mitini Vareden Sosyo-Psişik Temelleri Eril Tahakküm Bağlamında Değerlendirmek   - DERGİ PARK YAYINLARI    
 

 

Müdür Baba


 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.