SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

   KAYNAK
BİLGİLER

 

                                                                                                                               

 


İş İlanı Veriniz

 

 Sitemizde Yayınları Yayınlanan Sosyal Hizmet Uzmanları
 Sitemizde Diğer Meslek Elamanlarının Yayınları
 

sosyalhizmetuzmani.org
 

 

Zonguldak Spastik Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine

 Kayıtlı Olan ve Cerabral Palsy Çocuklara  Sahip Özürlü Ailelerin

 Merkezden Beklentilerinin Belirlenmesi Konulu Durum Saptama

Kemal GÖKCAN
(Site Editörü)
Sosyal Hizmet Uzmanı
sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com


 

 

 

 


ÖNSÖZ

            Dünya nüfusunun önemli bir oranı özürlülerin oluşturduğu günümüzde, zihinsel, fiziksel yada duygusal özürleri sonucu engelli insan sayısı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ülkelerde nüfuslarının % 10 , gelişmekte olan ülkelerde % 13 özürlü olduğu tahmin edilmektedir.

            Ülkemizde, değişik özür gruplarından 10 milyona yakın yurttaşımız yaşamaktadır.  Her 7-8 aileden birinde yaşayan çocuk yada yetişkin özürlü birey bulunmaktadır.

            Özürlü çocuk yada yetişkin özürlü yurttaşımız, günlük yaşama, kent yaşamına ve toplum yaşamına çok sınırlı ölçüde katılabilmektedir. Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe bireysel ve aile danışmanlığı hizmetlerinden gerektiğinde sürekli bakıma kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır.

            Özürlülük, sadece özürlü insanın kendisi için değil, aynı zamanda aile ve çevresi, yakınları ve komşuları için de önemlidir. Ülkemizde ve dünyada rehabilitasyon hizmeti veren merkezler genellikle büyük yerleşim alanlarında küçük gruplara ve sadece özürlü bireylere yönelik hizmet vermektedir. Fakat özürlü çocuğun gelişme süreci içerisinde eğitim ile ilgili bilgileri zamanında doğru ve basit olarak alabilmesi aile içinde özürlü bir çocuğa sahip olmanın getirdiği psiko--sosyal sorunların ilerlemeden çözülebilmesi için ailenin toplumsal ilişkiler, toplumun yapısı ve özürlülük hakkında bilgisinin yeterli olması gerekir.  Özürlü insanın kişilik gelişimi, yetenekleri oranında topluma katkıda bulunabilmesi, onu anlayışla kabul eden, destekleyen aile ortamı ve sosyal çevrenin varlığına bağlıdır. Özürlü insanların kendi evlerinde ve toplumda onları destekleyici, topluma kazandırmada öncelikli hizmet veren rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç vardır.

ÖNERİLER

            Merkezimizde dosyası olan cp li çocuğa sahip ailelerin çoğunluğunun özde çekirdek aile olmasına karşın aile içi ilişkilerde geleneksel olduğu, geleneksel tutum ve davranışlarını sürdürdüklerini, kaderci bir anlayış göstermelerinden dolayı sorunu yansıtmadıkları , bu nedenle çocuklarının durumunu kabullenmenin dışında bir çarenin olmadığının farkındalar.

            Cp kavramını tam anlamıyla bilmedikleri, bu konu ile ilgili fazla araştırma yapmadıkları, merkezimizi genelde doktordan öğrenmeleri, merkezimizin tanımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

            Aile toplantılarının , ailelerin bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğu, merkezde verilen hizmetten memnun oldukları fakat personel eksikliğinden kaynaklanan memnuniyetsizliğini vurgulamaktadırlar.

            Tedavi programlarının uygulamasından cp li çocukların olumlu gelişme gösterdiklerinin belirgin oranda farkındadırlar. Merkez yönetimini kendilerine uygun ve başarılı bulmaktadırlar.

            Yukarıda genel çerçevesi çizilen durumu bütünleştirdiğimizde ;

            Merkezimizin tanıtılması için hizmet modelinin nasıl olduğu, kimlere hizmet verdiği, bu hizmetleri nasıl organize ettiği, merkezin yapılanışı ve konumu hakkında toplum kaynaklarından faydalanarak kitle iletişim araçlarının kullanılması.

            Beyin felci ( cp ) tanımı hakkında açıklayıcı, bilgilendirici çalışmaların yapılması. Bu amaçla konferans, seminer verilmesi için çalışmaların sürdürülmesi.

            Aile toplantılarının faydalı ve amaca uygun olmasından dolayı ailelerin eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine önem verilmeli.

            Cp alanında yapılan bilimsel çalışmalar yakından takip edilmeli, elde edilen bilgiler tedavi programlarında uygulanmalıdır. 

            Tedavi programlarının özelliği hakkında ailelere bilgi verilmeli, ailelerin tedavi programları ile ilgili beklentileri somutlaştıktan sonra bu beklentilerin karşılanabilecek beklentiler belirtilmelidir.

            Ailelerin co li çocuklarının durumları karşısında beklentilerine karşı cp li çocuklar ile ilgili özelliklerin ne olduğu, karşılanabilecek beklentiler ifade edilmeli, ailelere durumuna göre somut bilgiler verilmeli            Cp nin bir hastalık olmadığı, asıl amacın cp li çocuğun olabildiğince bağımsız olması için kendi kendine yeterli duruma gelmesi olduğu, ailelerin tüm beklentilerinin bu mantıkla karşılanmasına önem verilmeli, bu amaca uygun olarak aile psikolojik ve sosyolojik olarak hazırlanmalıdır.

DURUM SAPTAMANIN AMACI-KAPSAMI – ÖNEMİ

                 Merkezimize devam eden CP çocuğa sahip ailelerin sorunlarını ve beklentilerini öğrenmek,bu temelde onlara yardımcı olmak ve uygun tedavi programları oluşturmada yol göstermek.

                 Bu durum saptamada  şu sorunlar incelenmiştir;

                  Ailelerin meslek,öğrenim,ekonomik durumları

                  Merkezde verilen hizmetlerden beklentileri

                  Merkeze ait düşünceleri

                  Merkezde uygulanan Fizik tedavi,Eğitim,Spor Programlarına yönelik düşünce ve beklentileri

                  Aile toplantıları ile ilgili düşünceleri

                  Ailede CP çocuk olmasının oluşturduğu sorunlar ve tanımı hakkında bilgileri incelenmiştir.  

                  Durum saptama merkeze devam eden CP aileleri kapsamaktadır.

 

DURUM SAPTAMANIN YÖNTEMİ

Bu durum saptama merkeze gelen tüm CP ailelere anket uygulanarak yapılmıştır. Anket uygulaması anneler,babalara ve kardeşlere uygulanmıştır. 

TANIMLAR

Aile : Aile “ En küçük toplumsal kurum “ olarak tanımlanır. Ana,baba ve çocuklardan oluşan bu kuruluşun yasalarla saptanan görevleri yanında, geleneklerle belirlenen birçok işlevi vardır. Aile, içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak onun özelliklerini, beğenilerini, inançlarını, önyargılarını kısaca kültürünü yansıtır. Bunun yanında özel bir iç yapısı ve kendine özgü işleyişi vardır.

Görevleri yönünden aileye üç değişik açıdan bakılabilir.

Aileye her şeyden önce eşlerin duygusal ve cinsel gereksinimlerini karşılayan yasal bir birlikteliktir.

Aile, ortak amacı, çıkarları, inançları, kuralları olan bir insan topluluğudur.

            Özürlü : Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinde, belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu ve bozukluğu sonucu toplumsal rolünü gerçekleştirebilmesi için bakım, rehabilitasyon, danışmanlık, destek hizmetlerine gereksinim duyan kişilerdir.

            Zihinsel Özürlü  : Organik, psikolojik, sosyal ve çevresel nedenlere bağlı olarak zeka fonksiyonlarının normalin altında bulunması, öğrenme ve sosyal uyum sağlayıcı davranışlarda bozukluğun görülmesi ve bu davranışın gelişim dönemi içinde ortaya çıkması durumudur.

            Cerebral Palsy ( cp ) : Beynin doğum öncesi, doğum, doğum sonrası bebeklik ve çocukluk devresinde herhangi bir nedenle hasara uğramasından ileri gelen nörolojik-adelelerini özel ve genel duyu organlarını mental ve emosyonel sistemlerini içine alan bir hastalık kombinasyonudur.

            Rehabilitasyon : Doğuştan yada sonradan hastalık, kaza, yaralanma gibi nedenlerle fiziki ve mental sağlığını çeşitli derecelerde kaybeden kişinin sağlığını yeniden kazandırmak veya geriye kalan fonksiyon ve yeteneklerini geliştirmek, fiziksel, psikolojik, soyo-ekonomik ve meslek yönünden en yüksek kapasiteye ulaştırabilmek için uygulanan çok amaçlı tedavi ve koordine önlemlerinin tümüne denir. 

TABLOLLAR LİSTESİ

Tablo  1 : Meslek  Durumunun  Dağılımı

Tablo  2 : Öğrenim Durumunun  Dağılımı

Tablo  3 : Hane Durumunun Dağılımı

Tablo  4 : Aylık Gelir Durumunun Dağılımı

Tablo  5 : İkamet Edilen Yerleşim Biriminin Dağılımı

Tablo  6 : Oturulan Evin Kime Ait Olduğunun Durumu

Tablo  7 : Tedavi  Programın Dağılımın Durumu

Tablo  8 : Merkezi Öğrenme Durumunun Dağılımı Durumu

Tablo  9 : Aile Toplantısıyla İlgili Düşüncelerin Durumu

Tablo 10: Merkezden Verilen Hizmetten Beklentilerinin Durumu

Tablo 11: Merkezimize Ait Düşüncelerinin Durumu

Tablo 12: Fizik Tedavi Programı İle İlgili Beklentilerinin Durumu 

Tablo 13: Eğitim Programı İle İlgili Beklentilerinin Durumu

Tablo 14: Spor Programı İle İlgili Beklentilerinin Durumu

Tablo 15: Cerabral Palsy(Beyin Felci) Hakkında Bilgi Durumlu

Tablo 16: Cerabral Palsy Olduğunun Farkına Nasıl Vardınız Durumu

Tablo 17: Çocuğunuzun CP Olması Nedeniyle Durumunuzu Nasıl Buluyorsunuz Sorusunun

   Durumu

Tablo 18: Çocuğunuzun CP Olması Ailede Nasıl Sorunlar Oluşturdu Sorusunun Durumu

Tablo 19: Ailenizde Çocuğunuzdan Ayrı CP  Varmı  Sorusunun  Durumu              

TABLO 1 :  MESLEK DURUMUNUN DAĞILIMI

Üye Durumu Sayı %
3 kişilik 5 5
4 kişilik 35 35
5 kişilik 18 18
6 kişilik 17 17
7 kişilik 13 13
8 kişilik  ++ 12 12
Toplam 100 100
Öğrenim Durumu Sayı %--
İlk okul 65 65
Orta öğrenim 30 30
Yüksek öğrenim 05 05
Toplam 100 100
 
Yerleşim Birimi Sayı %
Köy 29 29
Kasaba 16 16
Şehir 55 55
Toplam

 

100 100

TABLO 5 : AYLIK GELİR DURUMU

Aylık Gelir Durum Sayı %
10—20 milyon 50 50
21---30 milyon 38 38
31---40 milyon 12 12
Toplam 100 100
     

TABLO 2 :  AİLEDE ÜYE SAYISI

TABLO  6 : OTURULAN EV DURUMU

Oturulan ev S %
Kira 40 40
Kendime ait 52 52
Lojman 08 08
Toplam 100 100

TABLO 7 : TEDAVİ PROGRAMIN DAĞILIMIN DURUMU

Tedavi Programı

S

%
Fizik tedavi 25 25
Eğitim 20 20
Spor 00 00
Fizik+Eğitim 50 50
Fizik+Eğitim+Spor 05 05
Toplam 100 100

TABLO  8 : MERKEZİ ÖĞRENME DURUMLARI

Merkezi Öğrenme Durumu S %
Gazete,Tv Vb 05 05
Komşulardan 25 25
Araştırma(Dr.hastane) 70 70
Toplam 100 100

TABLO  9: AİLE TOPLANTISIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCE DURUMU

Düşünceler S %
Faydalı buluyorum 55 55
Faydalı,fakat sorunlarımızı çözemiyor 20 20
Katılamıyorum 25 25
Toplam 100 100

TABLO 10 : MERKEZDEN VERİLEN HİZMETTEN BEKLENTİLRİN DURUMU

  

Beklentiler Durumu S %
Hizmet yeterli 60 40
Hiz.yet.beklen. karşılamıyor 40 40
Yetesiz 00 00
Toplam 100 100

TABLO  11 : MERKEZE AİT DÜŞÜNCELERİN DURUMU

Düşünce Durumu S %
Seans ücretleri fazla 32 32
Merkez yön. yetersiz 10 10
Hizmetler yeterli 58 58
Toplam 100 100

TABLO  12 : FİZİK TEDAVİ PROGRAMI İLE İLGİLİ BEKLENTİ DURUMU

Fizik Tedavi Programı S %
İyileşmesini bekliyorum 40 40
Kendi kendine yeterli olması 44 44
İyileşeceğine inanmıyorum 16 16
Toplam 100 100

TABLO  13 : EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE DURUMU

Eğitim Programı S %
Yeterli 35 35
Kendi kendine öz bak yeterli 35 35
Yetersiz 30 30
Toplam 100 100

TABLO  14 : SPOR PROGRAMINIZDAN BEKLENTİLERİNİZİN DURUMU

Spor Programı S %
Katılmıyorum 70 70
Faydalı buluyorum 20 20
Önemsemiyorum 10 10
Toplam 100 100

TABLO  15 : CP HAKKINDA BİLGİ DURUMU

Cp Bilgi Durumu S %
Kas sis etkilenmesidir 32 32
Hareketleri kontrol edememe 21 21
Fikrim yok 47 47
Toplam 100 100

TABLO  16 : ÇOCUĞUNUZUN CP OLDUGUNUNN FARKINA NASIL VARDINIZIN DURUMU

Farkına Varma Durumu S %
Doktor 76 76
Kendim 06 06
Aile üyeleri 18 18
Toplam 100 100

TABLO  17 : ÇOCUĞUNUZUN CP OLMASI NEDENİYLE DURUMUNUZU NASIL BULUYORSUNUZ SORUSUNUN DURUMU

Durumu S %
Kabulleniyorum 22 22
Çevremden saklıyorum 06 06
Taktir-i ilahi diyip oluruna bk 72 72
Toplam 100 100

TABLO  18 : ÇOCUĞUNUZUN CP OLMASININ AİLEDE OLUŞTURDUĞU SORUNLARIN DURUMU

Sorunlar Durumu S %
Diğer çocuklarla ilgilenemiyorum 21 21
Ailede huzursuz ortam oluşturuyor 27 27
Belirgin sorun oluşturmuyor 52 52
Toplam 100 100

TABLO  19 : AİLENİZDE ÇOCUĞUNUZDAN AYRI CP VARMI DURUMU

Diğer Cp Durumu S %
Evet 12 12
Hayır 82 82
Akrabalarımda 06 06
Toplam 100 100

 

SONUÇ

   Zonguldak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine gelen cp çocukların ailelerin %35 4 üyeli olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan ailelerin çoğunluğunun çekirdek aile olduğu anlaşılmaktadır. Fakat öğrenim durumlarının dağılımında  %65  gibi büyük oranı ilkokul mezunudur. Ailelerin %55 oranı şehirlerde oturmaktadır. Ailelerin %50 oranın aylık geliri 10-20 milyon arası olup,%52 kendi evlerinde oturmaktadırlar.

               Bu oranları irdelediğimizde merkezimize gelen ailelerin büyük oranının alt ekonomik düzeyde olduğu fakat çoğunluğunun şehirde yaşadığı, aylık gelirinin az olmasına rağmen çoğunun kendi evinin olması, bu ailelerin akrabalarınca ekonomik olarak desteklendiğini, şehirde olmalarına rağmen köyleri ile ilişkide olduğu anlaşılmaktadır.

            Merkezimize gelen ailelerin % 50 gibi oranı fizik tedavi hem de eğitim programlarına çocuklarını getirdiklerini, genelde spor programlarına önem vermedikleri görülmektedir. Merkezimizde % 70 gibi bir oranda hastane veya doktordan öğrendiklerini, bu durum bize merkezimizin tam tanınmadığı, tanıtım için TV, radio ,gazete gibi kitle iletişim araçlarından faydalanılmadığı anlaşılmıştır. Ailelerin  % 55 aile toplantılarını faydalı bulduklarını, merkezimizde verilen hizmeti % 60 oranında yeterli bulduğunu, cp nin tanımı konusunda ailelerin % 47 gibi bir oranının bilgisi olmadığını belirtmişlerdir.

            Anket sonuçlarının en çarpıcı durumu burada görülmüştür. Yıllardır çocuklarının cp li olmasına rağmen cp nin ne olduğunu bilmediklerini ve çocuklarının durumlarını araştırma gibi eksikliği olduğu anlaşılmaktadır. Ailede cp li çocuk olması nedeni ile % 72 gibi bir oranı çocuğunun durumunu takdir-i ilahi kabul edip oluruna bıraktığını belirtmesi, çocuklarının bir anlamda durumunu kabul etmekten başka çarelerinin olmadığı düşünülebilir. Ailede cp li çocuk olması nedeni ile aile içinde oluşturduğu sorunlarda % 52 oran aile içinde belirgin sorun oluşturmadığını ifade etmişlerdir. Bu durum, sorunu algılayış biçiminden kaynaklanmaktadır. Ailelerde % 82 oranı çocuğundan ayrı cp li çocuk olmadığını belirtmesi genellikle ailelerde tek cp li çocuk olduğu düşüncesi sonucuna varılabilir. Bu sonuç, olumlu sonuçtur.          

KAYNAKCA 

1-Hacettepe Ünv, S.H.Y.O Dergisi,H.Ü Basım evi yayınları,Cilt 1Sayı 1,Ankara ,1983

2-Hacettepe Ünv, S.H.Y.O Dergisi,H.Ü Basım evi yayınları,Cilt 1Sayı 2-3,Ankara,1983

3-Hacettepe Ünv, S.H.YO  Dergisi,H.Ü Basım  evi yayınları,Cilt 2 Sayı 1-3,Ankara 1984

4-Atalay Tuna,Çetinkaya Jale,Geri Zekalı Çocuklar ve Bu Çocuklara Götürülecek Sosyal Hizmetler,S.H.E Yayınları,Ankara 1983

5-İzmir Sevgi, S.H.A Bitirme Tezleri Özetleri, S.H.E Yayınları, Ankara,1982

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. 
Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.