Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         


Kemal GÖKCAN
Site Editörü / Sosyal Hizmet Uzmanı

 

sosyalhizmetuzmanlari@gmail.comZonguldak Spastik Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine
 Kayıtlı Olan ve Cerabral Palsy Çocuklara  Sahip Özürlü Ailelerin
 Merkezden Beklentilerinin Belirlenmesi Konulu Durum Saptama
 

 

ÖNSÖZ

Dünya nüfusunun önemli bir oranı özürlülerin oluşturduğu günümüzde, zihinsel, fiziksel yada duygusal özürleri sonucu engelli insan sayısı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ülkelerde nüfuslarının % 10 , gelişmekte olan ülkelerde % 13 özürlü olduğu tahmin edilmektedir.
Ülkemizde, değişik özür gruplarından 10 milyona yakın yurttaşımız yaşamaktadır. Her 7-8 aileden birinde yaşayan çocuk yada yetişkin özürlü birey bulunmaktadır.
Özürlü çocuk yada yetişkin özürlü yurttaşımız, günlük yaşama, kent yaşamına ve toplum yaşamına çok sınırlı ölçüde katılabilmektedir. Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe bireysel ve aile danışmanlığı hizmetlerinden gerektiğinde sürekli bakıma kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır.
Özürlülük, sadece özürlü insanın kendisi için değil, aynı zamanda aile ve çevresi, yakınları ve komşuları için de önemlidir. Ülkemizde ve dünyada rehabilitasyon hizmeti veren merkezler genellikle büyük yerleşim alanlarında küçük gruplara ve sadece özürlü bireylere yönelik hizmet vermektedir. Fakat özürlü çocuğun gelişme süreci içerisinde eğitim ile ilgili bilgileri zamanında doğru ve basit olarak alabilmesi aile içinde özürlü bir çocuğa sahip olmanın getirdiği psiko--sosyal sorunların ilerlemeden çözülebilmesi için ailenin toplumsal ilişkiler, toplumun yapısı ve özürlülük hakkında bilgisinin yeterli olması gerekir. Özürlü insanın kişilik gelişimi, yetenekleri oranında topluma katkıda bulunabilmesi, onu anlayışla kabul eden, destekleyen aile ortamı ve sosyal çevrenin varlığına bağlıdır. Özürlü insanların kendi evlerinde ve toplumda onları destekleyici, topluma kazandırmada öncelikli hizmet veren rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç vardır.


ÖNERİLER

            Merkezimizde dosyası olan cp li çocuğa sahip ailelerin çoğunluğunun özde çekirdek aile olmasına karşın aile içi ilişkilerde geleneksel olduğu, geleneksel tutum ve davranışlarını sürdürdüklerini, kaderci bir anlayış göstermelerinden dolayı sorunu yansıtmadıkları , bu nedenle çocuklarının durumunu kabullenmenin dışında bir çarenin olmadığının farkındalar.

            Cp kavramını tam anlamıyla bilmedikleri, bu konu ile ilgili fazla araştırma yapmadıkları, merkezimizi genelde doktordan öğrenmeleri, merkezimizin tanımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

            Aile toplantılarının , ailelerin bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğu, merkezde verilen hizmetten memnun oldukları fakat personel eksikliğinden kaynaklanan memnuniyetsizliğini vurgulamaktadırlar.

            Tedavi programlarının uygulamasından cp li çocukların olumlu gelişme gösterdiklerinin belirgin oranda farkındadırlar. Merkez yönetimini kendilerine uygun ve başarılı bulmaktadırlar.

            Yukarıda genel çerçevesi çizilen durumu bütünleştirdiğimizde ;

            Merkezimizin tanıtılması için hizmet modelinin nasıl olduğu, kimlere hizmet verdiği, bu hizmetleri nasıl organize ettiği, merkezin yapılanışı ve konumu hakkında toplum kaynaklarından faydalanarak kitle iletişim araçlarının kullanılması.

            Beyin felci ( cp ) tanımı hakkında açıklayıcı, bilgilendirici çalışmaların yapılması. Bu amaçla konferans, seminer verilmesi için çalışmaların sürdürülmesi.

            Aile toplantılarının faydalı ve amaca uygun olmasından dolayı ailelerin eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine önem verilmeli.

            Cp alanında yapılan bilimsel çalışmalar yakından takip edilmeli, elde edilen bilgiler tedavi programlarında uygulanmalıdır. 

            Tedavi programlarının özelliği hakkında ailelere bilgi verilmeli, ailelerin tedavi programları ile ilgili beklentileri somutlaştıktan sonra bu beklentilerin karşılanabilecek beklentiler belirtilmelidir.

            Ailelerin co li çocuklarının durumları karşısında beklentilerine karşı cp li çocuklar ile ilgili özelliklerin ne olduğu, karşılanabilecek beklentiler ifade edilmeli, ailelere durumuna göre somut bilgiler verilmeli            Cp nin bir hastalık olmadığı, asıl amacın cp li çocuğun olabildiğince bağımsız olması için kendi kendine yeterli duruma gelmesi olduğu, ailelerin tüm beklentilerinin bu mantıkla karşılanmasına önem verilmeli, bu amaca uygun olarak aile psikolojik ve sosyolojik olarak hazırlanmalıdır.

DURUM SAPTAMANIN AMACI-KAPSAMI – ÖNEMİ

                 Merkezimize devam eden CP çocuğa sahip ailelerin sorunlarını ve beklentilerini öğrenmek,bu temelde onlara yardımcı olmak ve uygun tedavi programları oluşturmada yol göstermek.

                 Bu durum saptamada  şu sorunlar incelenmiştir;

                  Ailelerin meslek,öğrenim,ekonomik durumları

                  Merkezde verilen hizmetlerden beklentileri

                  Merkeze ait düşünceleri

                  Merkezde uygulanan Fizik tedavi,Eğitim,Spor Programlarına yönelik düşünce ve beklentileri

                  Aile toplantıları ile ilgili düşünceleri

                  Ailede CP çocuk olmasının oluşturduğu sorunlar ve tanımı hakkında bilgileri incelenmiştir.  

                  Durum saptama merkeze devam eden CP aileleri kapsamaktadır.

 DURUM SAPTAMANIN YÖNTEMİ

Bu durum saptama merkeze gelen tüm CP ailelere anket uygulanarak yapılmıştır. Anket uygulaması anneler,babalara ve kardeşlere uygulanmıştır. 

TANIMLAR

Aile : Aile “ En küçük toplumsal kurum “ olarak tanımlanır. Ana,baba ve çocuklardan oluşan bu kuruluşun yasalarla saptanan görevleri yanında, geleneklerle belirlenen birçok işlevi vardır. Aile, içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak onun özelliklerini, beğenilerini, inançlarını, önyargılarını kısaca kültürünü yansıtır. Bunun yanında özel bir iç yapısı ve kendine özgü işleyişi vardır.

Görevleri yönünden aileye üç değişik açıdan bakılabilir.

Aileye her şeyden önce eşlerin duygusal ve cinsel gereksinimlerini karşılayan yasal bir birlikteliktir.

Aile, ortak amacı, çıkarları, inançları, kuralları olan bir insan topluluğudur.

            Özürlü : Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinde, belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu ve bozukluğu sonucu toplumsal rolünü gerçekleştirebilmesi için bakım, rehabilitasyon, danışmanlık, destek hizmetlerine gereksinim duyan kişilerdir.

            Zihinsel Özürlü  : Organik, psikolojik, sosyal ve çevresel nedenlere bağlı olarak zeka fonksiyonlarının normalin altında bulunması, öğrenme ve sosyal uyum sağlayıcı davranışlarda bozukluğun görülmesi ve bu davranışın gelişim dönemi içinde ortaya çıkması durumudur.

            Cerebral Palsy ( cp ) : Beynin doğum öncesi, doğum, doğum sonrası bebeklik ve çocukluk devresinde herhangi bir nedenle hasara uğramasından ileri gelen nörolojik-adelelerini özel ve genel duyu organlarını mental ve emosyonel sistemlerini içine alan bir hastalık kombinasyonudur.

            Rehabilitasyon : Doğuştan yada sonradan hastalık, kaza, yaralanma gibi nedenlerle fiziki ve mental sağlığını çeşitli derecelerde kaybeden kişinin sağlığını yeniden kazandırmak veya geriye kalan fonksiyon ve yeteneklerini geliştirmek, fiziksel, psikolojik, soyo-ekonomik ve meslek yönünden en yüksek kapasiteye ulaştırabilmek için uygulanan çok amaçlı tedavi ve koordine önlemlerinin tümüne denir. 

TABLOLLAR LİSTESİ

Tablo  1 : Meslek  Durumunun  Dağılımı

Tablo  2 : Öğrenim Durumunun  Dağılımı

Tablo  3 : Hane Durumunun Dağılımı

Tablo  4 : Aylık Gelir Durumunun Dağılımı

Tablo  5 : İkamet Edilen Yerleşim Biriminin Dağılımı

Tablo  6 : Oturulan Evin Kime Ait Olduğunun Durumu

Tablo  7 : Tedavi  Programın Dağılımın Durumu

Tablo  8 : Merkezi Öğrenme Durumunun Dağılımı Durumu

Tablo  9 : Aile Toplantısıyla İlgili Düşüncelerin Durumu

Tablo 10: Merkezden Verilen Hizmetten Beklentilerinin Durumu

Tablo 11: Merkezimize Ait Düşüncelerinin Durumu

Tablo 12: Fizik Tedavi Programı İle İlgili Beklentilerinin Durumu 

Tablo 13: Eğitim Programı İle İlgili Beklentilerinin Durumu

Tablo 14: Spor Programı İle İlgili Beklentilerinin Durumu

Tablo 15: Cerabral Palsy(Beyin Felci) Hakkında Bilgi Durumlu

Tablo 16: Cerabral Palsy Olduğunun Farkına Nasıl Vardınız Durumu

Tablo 17: Çocuğunuzun CP Olması Nedeniyle Durumunuzu Nasıl Buluyorsunuz Sorusunun

   Durumu

Tablo 18: Çocuğunuzun CP Olması Ailede Nasıl Sorunlar Oluşturdu Sorusunun Durumu

Tablo 19: Ailenizde Çocuğunuzdan Ayrı CP  Varmı  Sorusunun  Durumu              

TABLO 1 :  MESLEK DURUMUNUN DAĞILIMI

Üye Durumu

Sayı

%

3 kişilik

5

5

4 kişilik

35

35

5 kişilik

18

18

6 kişilik

17

17

7 kişilik

13

13

8 kişilik  ++

12

12

Toplam

100

100

Öğrenim Durumu

Sayı

%--

İlk okul

65

65

Orta öğrenim

30

30

Yüksek öğrenim

05

05

Toplam

100

100

 

Yerleşim Birimi

Sayı

%

Köy

29

29

Kasaba

16

16

Şehir

55

55

Toplam

 

100

100

TABLO 5 : AYLIK GELİR DURUMU

Aylık Gelir Durum

Sayı

%

10—20 milyon

50

50

21---30 milyon

38

38

31---40 milyon

12

12

Toplam

100

100

 

 

 

TABLO 2 :  AİLEDE ÜYE SAYISI

TABLO  6 : OTURULAN EV DURUMU

Oturulan ev

S

%

Kira

40

40

Kendime ait

52

52

Lojman

08

08

Toplam

100

100

TABLO 7 : TEDAVİ PROGRAMIN DAĞILIMIN DURUMU

Tedavi Programı

S

%

Fizik tedavi

25

25

Eğitim

20

20

Spor

00

00

Fizik+Eğitim

50

50

Fizik+Eğitim+Spor

05

05

Toplam

100

100

TABLO  8 : MERKEZİ ÖĞRENME DURUMLARI

Merkezi Öğrenme Durumu

S

%

Gazete,Tv Vb

05

05

Komşulardan

25

25

Araştırma(Dr.hastane)

70

70

Toplam

100

100

TABLO  9: AİLE TOPLANTISIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCE DURUMU

Düşünceler

S

%

Faydalı buluyorum

55

55

Faydalı,fakat sorunlarımızı çözemiyor

20

20

Katılamıyorum

25

25

Toplam

100

100

TABLO 10 : MERKEZDEN VERİLEN HİZMETTEN BEKLENTİLRİN DURUMU

  

Beklentiler Durumu

S

%

Hizmet yeterli

60

40

Hiz.yet.beklen. karşılamıyor

40

40

Yetesiz

00

00

Toplam

100

100

TABLO  11 : MERKEZE AİT DÜŞÜNCELERİN DURUMU

Düşünce Durumu

S

%

Seans ücretleri fazla

32

32

Merkez yön. yetersiz

10

10

Hizmetler yeterli

58

58

Toplam

100

100

TABLO  12 : FİZİK TEDAVİ PROGRAMI İLE İLGİLİ BEKLENTİ DURUMU

Fizik Tedavi Programı

S

%

İyileşmesini bekliyorum

40

40

Kendi kendine yeterli olması

44

44

İyileşeceğine inanmıyorum

16

16

Toplam

100

100

TABLO  13 : EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE DURUMU

Eğitim Programı

S

%

Yeterli

35

35

Kendi kendine öz bak yeterli

35

35

Yetersiz

30

30

Toplam

100

100

TABLO  14 : SPOR PROGRAMINIZDAN BEKLENTİLERİNİZİN DURUMU

Spor Programı

S

%

Katılmıyorum

70

70

Faydalı buluyorum

20

20

Önemsemiyorum

10

10

Toplam

100

100

TABLO  15 : CP HAKKINDA BİLGİ DURUMU

Cp Bilgi Durumu

S

%

Kas sis etkilenmesidir

32

32

Hareketleri kontrol edememe

21

21

Fikrim yok

47

47

Toplam

100

100

TABLO  16 : ÇOCUĞUNUZUN CP OLDUGUNUNN FARKINA NASIL VARDINIZIN DURUMU

Farkına Varma Durumu

S

%

Doktor

76

76

Kendim

06

06

Aile üyeleri

18

18

Toplam

100

100

TABLO  17 : ÇOCUĞUNUZUN CP OLMASI NEDENİYLE DURUMUNUZU NASIL BULUYORSUNUZ SORUSUNUN DURUMU

Durumu

S

%

Kabulleniyorum

22

22

Çevremden saklıyorum

06

06

Taktir-i ilahi diyip oluruna bk

72

72

Toplam

100

100

TABLO  18 : ÇOCUĞUNUZUN CP OLMASININ AİLEDE OLUŞTURDUĞU SORUNLARIN DURUMU

Sorunlar Durumu

S

%

Diğer çocuklarla ilgilenemiyorum

21

21

Ailede huzursuz ortam oluşturuyor

27

27

Belirgin sorun oluşturmuyor

52

52

Toplam

100

100

TABLO  19 : AİLENİZDE ÇOCUĞUNUZDAN AYRI CP VARMI DURUMU

Diğer Cp Durumu

S

%

Evet

12

12

Hayır

82

82

Akrabalarımda

06

06

Toplam

100

100

 

SONUÇ

   Zonguldak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine gelen cp çocukların ailelerin %35 4 üyeli olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan ailelerin çoğunluğunun çekirdek aile olduğu anlaşılmaktadır. Fakat öğrenim durumlarının dağılımında  %65  gibi büyük oranı ilkokul mezunudur. Ailelerin %55 oranı şehirlerde oturmaktadır. Ailelerin %50 oranın aylık geliri 10-20 milyon arası olup,%52 kendi evlerinde oturmaktadırlar.

               Bu oranları irdelediğimizde merkezimize gelen ailelerin büyük oranının alt ekonomik düzeyde olduğu fakat çoğunluğunun şehirde yaşadığı, aylık gelirinin az olmasına rağmen çoğunun kendi evinin olması, bu ailelerin akrabalarınca ekonomik olarak desteklendiğini, şehirde olmalarına rağmen köyleri ile ilişkide olduğu anlaşılmaktadır.

            Merkezimize gelen ailelerin % 50 gibi oranı fizik tedavi hem de eğitim programlarına çocuklarını getirdiklerini, genelde spor programlarına önem vermedikleri görülmektedir. Merkezimizde % 70 gibi bir oranda hastane veya doktordan öğrendiklerini, bu durum bize merkezimizin tam tanınmadığı, tanıtım için TV, radio ,gazete gibi kitle iletişim araçlarından faydalanılmadığı anlaşılmıştır. Ailelerin  % 55 aile toplantılarını faydalı bulduklarını, merkezimizde verilen hizmeti % 60 oranında yeterli bulduğunu, cp nin tanımı konusunda ailelerin % 47 gibi bir oranının bilgisi olmadığını belirtmişlerdir.

            Anket sonuçlarının en çarpıcı durumu burada görülmüştür. Yıllardır çocuklarının cp li olmasına rağmen cp nin ne olduğunu bilmediklerini ve çocuklarının durumlarını araştırma gibi eksikliği olduğu anlaşılmaktadır. Ailede cp li çocuk olması nedeni ile % 72 gibi bir oranı çocuğunun durumunu takdir-i ilahi kabul edip oluruna bıraktığını belirtmesi, çocuklarının bir anlamda durumunu kabul etmekten başka çarelerinin olmadığı düşünülebilir. Ailede cp li çocuk olması nedeni ile aile içinde oluşturduğu sorunlarda % 52 oran aile içinde belirgin sorun oluşturmadığını ifade etmişlerdir. Bu durum, sorunu algılayış biçiminden kaynaklanmaktadır. Ailelerde % 82 oranı çocuğundan ayrı cp li çocuk olmadığını belirtmesi genellikle ailelerde tek cp li çocuk olduğu düşüncesi sonucuna varılabilir. Bu sonuç, olumlu sonuçtur.          

KAYNAKCA 

1-Hacettepe Ünv, S.H.Y.O Dergisi,H.Ü Basım evi yayınları,Cilt 1Sayı 1,Ankara ,1983

2-Hacettepe Ünv, S.H.Y.O Dergisi,H.Ü Basım evi yayınları,Cilt 1Sayı 2-3,Ankara,1983

3-Hacettepe Ünv, S.H.YO  Dergisi,H.Ü Basım  evi yayınları,Cilt 2 Sayı 1-3,Ankara 1984

4-Atalay Tuna,Çetinkaya Jale,Geri Zekalı Çocuklar ve Bu Çocuklara Götürülecek Sosyal Hizmetler,S.H.E Yayınları,Ankara 1983

5-İzmir Sevgi, S.H.A Bitirme Tezleri Özetleri, S.H.E Yayınları, Ankara,1982

 
 

 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.