Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Mehmet Can ÖZKAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı  

mcanozkaya@gmail.com Denetimli Serbestlik Nedir?

 

 

Denetimli Serbestlik (DS), hapis ile tecrit modeline alternatif daha çağdaş ve ülke ekonomisine ekonomik ve sosyal yararı olan, suça sürüklenen çocuklar ve şüpheli, sanık, tanık, mağdur ve hakkında tedbir bulunan çocuk ve yetişkinlerin topluma kazandırılmaları için yapılan çalışmaların bütünüdür.
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün;
Soruşturma Evresinde,
Kovuşturma Evresinde,
Kovuşturma sonrası Evrede,
Salıverme sonrası Evrede,
Adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde,
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde görev ve sorumlulukları vardır.
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
İş Arama İzni ile Cezanın Konutta İnfazı ile İlgili İşlemler

DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNİN HEDEF KİTLESİ KİMLERDİR?

Suça sürüklenen çocuklar,
Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen gençler (18-21 yaş),
Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen yetişkinler (21 yaşını doldurmuş kişiler),
Mağdurlar (Suçtan zarar görmüş kişiler).

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ NELERDİR?

Çocuklar için DS Hizmetleri:
Eğitim ve Eğitime Devam Ettirme Çalışmaları: Mahkemelerce, hakkında eğitimine devam tedbiri verilmiş olan çocukların eğitimi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak.

Rehberlik Hizmetleri:
Psikososyal Destek: Gerek DS Şubesine gelen; gerekse de Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen çocukların topluma faydalı birer birey olarak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak ve psikolojik durumlarını güçlendirmek için verilen her türlü destek çalışmalarıdır. Bunlar:
Denetim Planı (DP) doğrultusunda istenilen amacın gerçekleşmesi için çocuğun, eğitim, aile, iş ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak, desteklemek yardımcı olmak, öneride bulunmak.
Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurum ve kuruluşlar, hakları ve haklarını kullanma konularında bilgi vermek.
Yaşadığı çevredeki kişileri ziyaret ederek, çocuğun içinde yaşadığı şartları, aile ve sosyal ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu öğrenmek ve bu konuyla birlikte boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinde yardımcı olmak.
Hakkında tedbir bulunan çocukların DP doğrultusunda, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini inceleyerek yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olmak.
İş ve meslek edindirme kurslarına yönlendirmek. Bunlar: Milli Eğitime bağlı, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine bağlı tüm kurum ve kuruluşların açmış olduğu ve projeler doğrultusunda açılacak kurslardır.
Suça sürüklenen şüpheli, sanık, tanık ve mağdur pozisyonundaki çocuklar hakkında ‘Sosyal İnceleme Raporu’ düzenleyerek; mahkemenin çocuğun ailesi ve sosyal çevresi hakkında geniş ve doğru bilgi edinmesini sağlamak.

1.2. Tedavi Hizmetleri:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/04/2006 tarih ve 8113 2006/49 sayılı genelgesi doğrultusunda sıralı hastaneler gözetilerek tedavilerinin yapılmasını sağlamak. Kuruma başvurmasından başlayarak, hakkında tedavi ve denetim kararı olan çocukların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmasının etki ve sonuçları hakkında çocuğu bilinçlendirmek, çocuğun sorumluluk bilincini geliştirmesi için yol göstermek, gelişim ve davranışlarını gözlemleyerek çocuğu gözetim ve kontrolde bulundurmak şube müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

Çocuğun, denetim tedbiri süresi ve hayatının bundan sonraki aşamalarında suç işlemesini ve suça karışmasını önlemek amacıyla çocuğu bilinçlendirerek toplumla bütünleştirip faydalı bir insan olmasını sağlamak da görevlerimizdendir.

1.3. İstihdam Hizmetleri: Aşağıda ayrıntıları ile açıklanmıştır.

Yetişkinler için DS Hizmetleri:
Rehberlik Hizmetleri:
Psikososyal Destek: Gerek DS Şubesine gelen; gerekse de Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen kişilerin topluma faydalı birer birey olarak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak ve psikolojik durumlarını güçlendirmek için verilen her türlü destek çalışmalarıdır. Bunlar:
Denetim Planı (DP) doğrultusunda istenilen amacın gerçekleşmesi için kişinin, eğitim, aile, iş ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak, desteklemek yardımcı olmak, öneride bulunmak.
Kişiye eğitim, iş, destek alabileceği kurum ve kuruluşlar, hakları ve haklarını kullanma konularında bilgi vermek.
Yaşadığı çevredeki kişileri ziyaret ederek, kişinin içinde yaşadığı şartları, aile ve sosyal ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu öğrenmek ve bu konuyla birlikte boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinde yardımcı olmak.
Hakkında tedbir bulunan kişilerin DP doğrultusunda, bu uygulamanın sonuçlarını ve kişi üzerindeki etkilerini inceleyerek yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olmak.
İş ve meslek edindirme kurslarına yönlendirmek. Bunlar: Milli Eğitime bağlı, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine bağlı tüm kurum ve kuruluşların açmış olduğu ve projeler doğrultusunda açılacak kurslardır.
Suça sürüklenen şüpheli, sanık, tanık ve mağdur pozisyonundaki kişiler hakkında ‘Sosyal Araştırma Raporu’ düzenleyerek; mahkemenin kişinin ailesi ve sosyal çevresi hakkında geniş ve doğru bilgi edinmesini sağlamak.

2.2. Tedavi Hizmetleri:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/04/2006 tarih ve 8113 2006/49 sayılı genelgesi doğrultusunda sıralı hastaneler gözetilerek tedavilerinin yapılmasını sağlamak. Kuruma başvurmasından başlayarak, hakkında tedavi ve denetim kararı olan kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmasının etki ve sonuçları hakkında kişiyi bilinçlendirmek, kişinin sorumluluk bilincini geliştirmesi için yol göstermek, gelişim ve davranışlarını gözlemleyerek kişiyi gözetim ve kontrolde bulundurmak şube müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

Kişinin, denetim tedbiri süresi ve hayatının bundan sonraki aşamalarında suç işlemesini ve suça karışmasını önlemek amacıyla kişiyi bilinçlendirerek toplumla bütünleştirip faydalı bir insan olmasını sağlamak da görevlerimizdendir.

2.3. İstihdam Hizmetleri: Aşağıda ayrıntıları ile açıklanmıştır.

KAMU ALANIDAKİ VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Rehber Görevlendirmesi: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 46. maddesi ve Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 46. maddesi gereğince rehber görevlendirilmesi durumu söz konusu olduğu takdirde bünyesinde Psikolog, Sosyal Çalışmacı (Sosyal Hizmet Uzmanı), Sosyolog, PDR Uzmanı, Öğretmen, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Pedagog, Özel Eğitim Uzmanı bulunduran tüm kamu alanında ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar (örneğin; Aile ve Çocuk Mahkemeleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden rehber görevlendirmesi yapılır ve bu rehberler, kurum ve kuruluşlar Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ile ortak ve koordineli çalışırlar.
İstihdamla İlgili Çalışmalar: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunun 25. maddesi ve Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ve kurum ve kuruluşlar işe yerleştirmek, meslek edindirmek ile ilgili çalışmalarda Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğüne yardımcı olurlar. İstihdama yönlendirilecek çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyaç olan alanlarda istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla meslek ve sanat edindirme kurslarıyla kalifiye eleman olmalarını sağlamak amacıyla yukarda belirtilen tüm kurum ve kuruluşlar yardımcı olurlar.
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ile yukarıdaki konularda işbirliği içinde olan tüm kurum ve kuruluşların, Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin hedef kitlesi olan kişilerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanması ve kamu yararının yerine getirilmesinde ve kişilerin üretime katılmasındaki önemi büyüktür. Bunun, aynı zamanda bir vatandaşlık görevi ve ülke ve bölgemizin sosyal güvenliği için yerine getirilmesi önemli bir ilke olarak kabullenilmesi gerekir.
KORUMA KURULLARI NEDİR?
KORUMA KURULLARI;
Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, mağdurlar ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir kuruldur.
KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI
Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.
Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek.
Bu şekilde toplumsal düzeni korumaktır.
Mersin Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün Koruma Kurullarında yer alan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
Mersin Barosu Başkanlığı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Mersin E-Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Türkiye İş Kurumu
T.C Ziraat Bankası
T.C Halk Bankası
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği
Mersin Ziraat Odası ve

Kamuya yaralı Dernek ve Vakıflar ve Özel Bankaların Yönetici seviyesindeki temsilcilerinden oluşur.
Yukarıdaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen temsilciler Koruma Kurullarında 2 yıl süreyle görevlidir.
Gönüllü Çalışanlar: Denetimli Serbestlik Yardım ve Koruma Hizmetlerinde yönetmelikte belirtilen ilkeler gözetilerek gönüllü kişiler de çalıştırılabilir.
Çalışmak isteyen gönüllü kişiler şube müdürlüğü veya büroya dilekçe ile başvurur. Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak iyi hal belgesi, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu ve gönüllü başvuru formu doldurularak başvurulabilir. Başvurular ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcısının onayına sunulur. Buna göre başvurular kabul edilir.
Gönüllülerin; çalışma programı şube müdürlüğü veya büroca belirlenerek, ilgiliye bildirilir.
Gönüllülerin hizmet verecekleri alana yönelik programların hazırlanması, takibi ve değerlendirilmesi şube müdürünün görevlendirdiği uzmanın rehberliğinde olur.

Gönüllüler çalışmak istedikleri alanı seçme konusunda bilgi, beceri ve ilgi alanları göz önüne alınarak yönlendirilir. (Bu görevlendirme beş ay süreyle sınırlıdır.)

Gönüllü çalışanlardan; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği unvanına sahip olanlara sorumluluğu ve sosyal araştırma raporu düzenlemeyi yazılı olarak kabul etmeleri halinde, rapor hazırlama görevi verilebilir.

Şube Müdürlüğü veya büro gönüllü çalışmaya başlayanları her ayın sonunda daire başkanlığına bildirir.

Gönüllüler, çalıştıkları şube müdürlüğü veya büronun genel işleyişi ile çalışma usul ve esaslarına doğrudan veya dolaylı müdahalede bulunamazlar.

Gönüllü Çalışanlarda Aşağıdaki Koşullar Aranır:

Türk vatandaşı olmak

Başvuru tarihinde yirmi bir yaşını bitirmiş olmak,

14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin genel şartları başlıklı beşinci bendinde sayılı suçlardan hükümlü bulunmamak.

PROJE ÇALIŞMALARI VE KABULÜ
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü;
İstihdam
Meslek Edindirme
Eğitim
Her türlü rehabilitasyon çalışması
Tedavi ile ilgili konularda proje sahipleri ile iş birliğine girebilir.

Projenin yürürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurullarından sorumlu Daire Başkanlığının uygun görüşü ile hayata geçirilir. Daire Başkanlığı ile her türlü iş birliği yapılabilir. Müdürlüğümüz de bu gibi projelere açıktır.

TEKNİK TERİMLER İLE İLGİLİ SÖZLÜK
Denetim Planı: Soruşturma, kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra hazırlanır. Denetimin yöntemini belirten bir plandır.
Sosyal Araştırma Raporu:
Sosyal İnceleme Raporu : Sosyal inceleme raporu, suça sürüklenmiş çocuğun, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurduğu rapordur.
İstihdam : Bir görevde, bir işte kullanma.
Rehabilitasyon: Bir kimsenin iş yapmaya engel olan yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme.
Alternatif : Seçenek
Koordine : Eş zamanlı ve ortak çalışma
Tecrit : Ayırma, ayrı bir tarafta tutma.

Kaynakça :
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Koruma Kurulları Kanunu
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları Yönetmeliği
Uygulamada Görülen Kararlar
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.