Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 


 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

ENGELLİYE YASALAR VE HAKLAR

 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NUN 9 ARALIK 1975'DEKİ TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN 3447 SAYILI ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARI BEYANNAMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üye ülkelerin vaatlerine uyarak, Birleşmiş Milletler Beyannamesi hükümleri altında gerekli işbirliği tedbirlerini almak için ve sakat kişilerin hayat standartlarını yükseltmek amacıyla;

İnsan hak ve özgürlüklerinde, Evrensel Beyanname ilan edilen barış esasları çerçevesinde kişinin insan haysiyetine ve sosyal adalete inancını tekrar ederek;

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, İnsan Hakları Uluslar arası Antlaşmasında, Çocuk Hakları Beyannamesinde, Akıl Hakları bildirisinde olduğu gibi Uluslar arası Çalışma Teşkilatı (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve diğer organizasyonların yönetmeliklerinde, tavsiye ve tekliflerinde belirtilen prensipleri hatırlayarak;

Keza Ekonomik ve Sosyal Konseyin 6 Mayıs 1975'teki "Sakatlığın önlenmesi ve Sakatların Rehabilitasyonu" ile ilgili kararını hatırlayarak;

Sosyal Kalkınma ve Gelişme Beyannamesinde belirtilen, fiziksel ve zihinsel bozuklukları olan kişilerin bakım ve rehabilitasyonunu güvence altına alan ve hakların korunması lüzum belirtilen hususlara önemle işaret ederek;

Fiziksel ve zihinsel sakatlıkların önlenmesi, sakat kişilerin çeşitli faaliyet alanlarındaki yeteneklerini geliştirmelerine yardım edilmesi ve normal hayattaki beraberliklerinin geliştirilmesi gereğini daima hatırda tutarak;

Ve belirli ülkelerin kalkınma çabaları içinde bu konuda çok sınırlı çalışmalarla katkıda bulunabileceklerini bilerek;

Sakat kişilerin hakları beyannamesini ilan etmekte ve aşağıda belirtilen bu hakların korunması için hem ulusal hem de uluslar arası tedbirlerin alınmasını istemektedir.

1- "Sakat Kişi" normal bir ferdi , kişisel veya sosyal yaşayışında kendi kendine yapması gereken işleri bedensel veya zihinsel kabiliyetlerinde, kalıtımsal veya sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişidir.

2- Sakat kişiler bu beyannamede belirtilen haklardan tam olarak yararlanacaklardır. Bu haklar, sakat kişinin veya ailesinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ve diğer fikirler, milliyet veya sosyal orijin, servet ve doğum gibi konularda hiçbir ayrıcalık gözetilmeden dünyadaki bütün sakat kişilere tanınmıştır.

3- Sakat kişinin insan haysiyetine saygı gösterilmesi onun en doğal hakkıdır. Fakat kişilerin,sakatlık veya noksanlıklarının sebebi ne olursa olsun sahip oldukları düzgün yaşama şartlarına mümkün olduğu kadar normal ölçüde ve çok sahip olmak haklarıdır.

4- Sakat kişiler de, diğer insanların sahip oldukları medeni ve siyasi haklara sahiptirler.Akıl Hastalarının Hakları Beyannamesinin 7. maddesinde bu hakların sınırlandırılması ya da kaldırılması ile ilgili hükümler belirtilmiştir.

5- Sakat kişilerin mümkün olduğu kadar kendilerine güvenmelerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

6- Sakat kişiler tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi haklarına sahiptirler. Protez ve ortopedik uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim, mesleki eğitim, staj ve rehabilitasyon, yardım, istişare, plasman hizmetleri, sakat kişinin kabiliyet ve maharetlerini en yüksek düzeye çıkaracak ve onların sosyal beraberliğini hızlandıracak diğer bütün faaliyetler bu maddenin kapsamına girmektedir.

7- Sakat kişiler ekonomik ve sosyal güvenlik, düzgün hayat standardı haklarına sahiptirler.

8- Sakat kişilerin özel ihtiyaçları, ekonomik ve sosyal planlamanın her safhasında nazarı dikkate alınmalıdır.

9- Sakat kişiler aileleriyle veya yakınlarıyla birlikte yaşama ve her türlü sosyal, yaratıcı ve eğlendirici faaliyete katılma haklarına sahiptirler. Hiçbir sakat kişi ikamet ettiği çevre nedeniyle, durumu veya gelişmesi için gerekli isteklerinde ayrıcalığa tabi tutulamaz.

Eğer bir sakatın muhakkak özel bir müessesede veya çevrede kalması gerekiyorsa o zaman bu çevrenin, kendi normal yaşıtlarının kaldığı ve yaşadığı çevreye mümkün olduğu kadar yakın olması gereklidir.

10- Sakat kişiler her türlü istismara, ayrılma, kötüye kullanılabilir ve haysiyet kırıcı yasa ve muamelelere karşı korunmalıdır.

11- Sakat kişiler, şahıslarının ve mallarının korunması elzem olduğu hallerde, yeterli yasal yardımı sağlamaya muktedir olabilmelidirler. Eğer adli durum kendi gelişirse o zaman bu kişinin beden veya zeka durumu tümüyle dikkate alınmalıdır.

12- Sakat kişiler, haklarıyla ilgili her hususta kendilerine ait kuruluşlarla her zaman istişarede bulunabilmelidirler.

13- Bu beyannamede yazılı olan haklar, mümkün olan her türlü uygun vasıtayla sakat kişilere ve ailelerine tam olarak duyurulmalıdır.

Engelli hakları için çıkan yasaların yayınlandığı Resmi Gazeteler

16.01.1987
27.07.1983
*24.02.1999
19.08.1993
24.08.1996
*18.03.1998
10.07.1999
12.12.1992
11.02.1994
27.01.1999
*13.08.1998
06.01.1997
20.04.1999
*05.02.1999
09.10.1998
24.09.1998
*06.06.1997
29.07.2000
*28.02.2000
18.02.2000
*30.05.1997
*30.12.1999
*12.12.1999
*23.03.1999
*21.03.2000
*04.11.1999
*05.02.2000
*24.10.1998
*Ml.09.1999
*19.02.1999
*02.09.1999
*M2.ll.1997
*01.06.2001
*M3.12.2000
*30.05.2000
*07.11.2000
*13.05.2000
*18.02.2000
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARJH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
TARIH
19402
18117
23621
21673
22737
23290
23751
21433
21846
23513
23432
22869
23672
23602
23488
23473
23011
23417
23978
23968
23004
23922
23904
23648
23996
23866
23995
23503
23813
23616
23804
23168
24415
24259
24064
24223
24048
23968
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAYILI
SAKATLARIN ISTIHDAMI
DEVLET MEMURLUGU
GELIRVERGiSi
REHABiLiTASYON
iSSIZLiGlN ONLENMESI
SAGLIK KURULU RAPORU
MESLEKI REHABiLITASYON
MESLEKi EGiTIM
CIRAKLIK EGiTiMi
% 3 ÖZÜRLÜ CALISTIRMA
ÖZÜRLÜ KiMLIK KARTI
% 40 CALISMA GUCU
SAKATLARIN iSTIHDAMI
SAKATLIK RAP. VEREN KUR.
DEVLET MEMURLUGU SARTL.
SAKATLIK DERECESI TESBlTi
IMAR PLANI VE OZEL EGITIM
DERNEK VAKIF VERGILERI
TEKERLEKLI SAN. BAS. YON.
ARABA iTHALi
OZ. IDARESl BASK. TES. GOR.
506 SAYTLI SSK KANUNU
ORTEZ PROTEZ MUAFIYETi
TELEVIZYON (SAGIR-DILSiZ)
ENG. SPORCULAR ODUL YON.
GUMRUK KANUNU
SAKATLARA MAHSUS ESYA
IS YERLERINE CEZA
OZ. lCIN SINAV YONETMELIGi
DEVLET MEMURLUGU SART.
IMAR KANUNU
OZ.ID.YUK.KUR. GOREVLERI
ARAC MOTOR SINIRI
ODUL YONETMELIGi
SINAV YONETMELIGi
OZEL TERTIBATLI ARAC
OZEL TERTIBATLI ARAC
OZEL TERTIBATLI ARAC

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.