Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

HASTANEDE GENEL SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Erden DEDE
Sosyal Hizmet Uzmanı
erdendede@gmail.com

 

Sosyal hizmet; insanları, yaşamlarını daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulundukları durumun olumsuz şartlarını olumlu haline getirebilmeleri, problem çözme kapasitelerini arttırabilmeleri için danışmanlık ve eğitici çalışmalar yapar. İnsanların bir çok alanda profesyonel anlamda sosyal hizmete ihtiyacı vardır; yukarıda değindiğimiz sosyal hizmet alanlarında belirtilen müracaatçı gruplarından (kişisel ve ailevi sorunlar, boşanma aşamasında ve boşanma sonrasındaki dağılmış aileler, her türlü ihmal, istismar ve şiddete uğramış kişiler, kimsesizler, özürlü insanlar, akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar, sokak çocukları gibi) yaşadıkları travmatik olaylar ve bu olaylar sonucunda ortaya çıkan problemlerin olumlu yönde değişiminin sağlanması için profesyonel destek olmadan sağlanamayan durumlar sosyal hizmetin müdahale alanına girmektedir.
Sosyal Servis; Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimi ifade eder. Sosyal Servis Birimi; standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında kurulur ve sosyal hizmet uygulamaları bu birimden sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülür. Yataklı tedavi kurumlarında genel sosyal servis birimi olabildiği gibi kliniklerde de sosyal servis birimi faaliyette bulunabilmektedir.
Hastanede yatarak tedavi gören hastalar, Sosyal Hizmet Uzmanının yaptığı rutin hasta vizitleri ve servis sorumlu hemşirelerinin ve/veya doktor tarafından bildirimi sonucunda değerlendirmeye alınmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda durum ve ihtiyaçlar müracaatçı ile birlikte tespit edilir. Ekonomik yönden endikasyonları olan müracaatçılar için, (medikal malzeme, kan, giyecek vb ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalar için) ekonomik kaynak araştırması Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından yapılmakta ve hastanın bu kaynaklara ulaşmasında ara-bulucu rolü üstlenilmektedir. Gönüllü kuruluşlara, vakıflara ve yardımsever vatandaşlara ulaşılabilir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilebilir, ekonomik kaynak sağlama konusunda il çapında projeler uygulanabilir, kan için ise yerel radyo kullanılarak kan anonsu yaptırılabilir, vatandaşlara kan verme konusunda bilinçlendirici eğitici çalışmalar yapılabilir.
Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından yapılan rutin hasta ziyaretleri ve diğer sağlık personelinin bildirimi sonucunda tespit edilen aile içi şiddet, cinsel ihmal ve istismar, çocuklara yönelik istismarlar, kimsesiz yaşlı, terk bebek-çocuk vakaları Sosyal İnceleme Raporu ve Bireysel Değerlendirme Raporu-Görüşme Raporları ile raporlaştırılır ve sosyal serviste bulunan hasta dosyalarında muhafaza edilir. Mağdurun yüksek yararı, bireysel hak ve özgürlükleri (kişilerin isteği göz ardı edilmemelidir) gözetilerek yasal işlemlerin yapılması için adli rapor ve tutanak gibi prosedürlerin tamamlanarak adli birimlere bildirilmesine yardımcı olur. Korunmaya muhtaç kadın, çocuk, yaşlı ve evsizler için sosyal hizmet kurumları (SHÇEK) ile iletişime geçerek kalacak yer ve yasal koruma sağlar. Şiddete uğramış olan mağdurlara psikolojik destek, 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirme, mağdur korunma altına alınmak istiyorsa SHÇEK kurumları ile işbirliği çerçevesinde ekonomik, barınma vb. konularda destek sağlanır.
Sosyal Hizmet Uzmanı; tedavi olmayı reddetme, ilaç kullanmayı reddetme, hastanede kalmayı reddetme, hastanede uzun süre yatmaktan dolayı moral gücünü kaybetme gibi durumlarda hastalığı kabullenme, içinde bulunduğu yeni durumla başa çıkma yollarını öğrenme gibi konularda ve hastanın çaresizlik, bağımlılık gibi durumlarıyla başa çıkma konularında psikolojik destek sağlanması için Sosyal Hizmet müdahalesi yapar, Kişisel görüşmeler, grup çalışmaları ve sosyal aktiviteler (iş-uğraşı çalışmaları, film gösterimi, piknik vb. etkinlikler) düzenleyerek hastanın içinde bulunduğu olumsuz durumu iyileştirme yönünde destekler sağlamayı amaçlar.
Tedaviyi olumsuz etkileyecek şekilde, hasta ile personel arasında anlaşmazlık çıktığında sorunun kaynağının bulunması ve hastanın konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, hastane personelinin çalışmasını güçleştirecek şekilde sorun çıkaran hastalar ile görüşülerek kuralların anlatılması gibi Sosyal Hizmet Uzmanının yaptığı uzlaştırma ve bilgilendirme çalışmaları mesleki çalışmalar arasındadır.
İntihar Vakaları ve Mesleki Müdahale
Acil servise gelen intihar vakalarında; intihara teşebbüs eden kişi (müracaatçı) hakkında bilgi acil servis personeli tarafından Sosyal Servis Birimi’ne iletilir. Müracaatçının tıbbi müdahalesi tamamlandıktan sonra, ilgili doktorun bilgisi dahilinde müşahade bölümü uygun ise Sosyal Hizmet Uzmanı kendini tanıtarak ön görüşmeyi yapar (Sosyal Hizmet Uzmanı ilk görüşmede; adını ve mesleğini söyleyerek Sosyal Servis Birimi’ni hastanın anlayacağı şekilde tanıtır, görüşmenin amacını açıklar ve herhangi bir zorunluluğun olmadığını müracaatçıya anlatır). Sosyal Hizmet Uzmanı, ilk görüşmenin ardından müracaatçıya randevu verip bir sonraki görüşmeye davet eder. Eğer müracaatçının yakınları var ise; Sosyal Hizmet Uzmanı, müracaatçının yakınlarını acil serviste bulunan “Acil Servis Krize Müdahale ve Psiko-Sosyal Destek Birimi”ne davet ederek ön görüşme yapar.
Müracaatçı gece hastaneye gelip/getirilip tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra evine gönderilmiş ise acil servis personeli tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu” doldurulup mesai saati başlangıcında Sosyal Servis Birimi’ne teslim edilir. Sosyal Hizmet Uzmanı, bu form ile müracaatçıyı en geç 2 (iki) gün içinde telefon ile arayıp, kendisini ve birimi tanıtır, müracaatçıyı görüşme yapmak üzere hastaneye davet eder. Müracaatçı görüşmeyi kabul ederse en yakın tarihe randevu verilir, görüşmeyi reddederse istediği zaman Sosyal Servis Birimi’ne başvurabileceği belirtilir ve birimin iletişim bilgileri verilir.
Görüşmeyi kabul edip Sosyal Servise gelen müracaatçı için “Acil Servis İntihar Girişimlerine Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale Odası Görüşme Kartı” doldurulur. Müracaatçı ile görüşmeye başlarken müracaatçıdan alınan bilgilerin mesleki gizlilik ilkesine uygun olarak korunacağı hakkında bilgi verilir. Sosyal Hizmet Uzmanı; aldığı profesyonel eğitim, kişisel iletişim becerileri ve meslek deneyimi ile müracaatçıyla görüşmesini yapar. Kriz durumu devam ediyor ve intihar teşebbüsünün tekrarlanacağı belirtileri var ise durum hastanenin psikiyatri uzmanına bildirilir ve müracaatçı psikiyatri servisine yönlendirilir.
İş Kazası Sonucu Hastaneye Gelen Hastaya Mesleki Müdahale:
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11’nci maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür.
Buna göre ;
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
Emzikli sigortalı kadına çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,
Geçirdikleri kaza iş kazası sayılmaktadır.
Acil servis yada yataklı serviste görevli sağlık çalışanı tarafından iş kazası olarak kayda geçen hastalar, sosyal servis de görevli sosyal hizmet uzmanına bildirilir. Sosyal hizmet uzmanı; hastaya kendisini tanıtıp hasta hakkında durum tespiti yapar. Hasta veya hasta yakınına, tedavi masrafları ve iş kazası sonrası oluşabilecek iş kaybına yönelik bilgi verir.
İş kazası sonrası hastanın yerine getirmesi gereken yasal sorumluluklar vardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, sigortalıyı iş kazasını en geç kazadan sonraki gün içinde işverene veya kuruma bildirmekle sorumlu tutmuştur. Buna göre kazaya uğrayan sigortalı kazadan sonraki gün akşamına kadar uğradığı iş kazasını işverene veya kuruma bildirecektir. Bildirim görevini yerine getirmeyen sigortalının tedavinin aksamasının uzamasının yaratacağı sonuçlardan etkilenmesi söz konusu olabilecektir.
Sosyal Hizmet Uzmanı aynı zamanda hastanın iş kaybından dolayı ve manevi olarak tazminat hakkı bulunduğunu hastanın yüksek yararı gözetilerek hastaya ve yakınlarına açıklar. Kaza sonucu ve olası uzuv kaybının getireceği olumsuz psikolojinin etkilerini en aza indirgemek, tedavinin başarılı olmasını sağlamak için hasta ile yataklı serviste tedaviye başladığı andan itibaren psikolojik destek ve yeni duruma uyum çalışmaları yapılır.
Kimsesiz Hasta ile Mesleki Çalışma:
Sosyal Servis de görev yapan sosyal hizmet uzmanı tarafından; hastanede ayaktan yada yatarak tedavi olan kimsesiz, yardıma muhtaç veya sosyal güvencesi olmayan hastalar ile ilgili yapılması gereken işlemler;
Hastane acil servisi yada yatan hasta servisinde kimsesiz hasta tespit edildiğinde servis hemşiresi veya doktoru tarafından sosyal servis birimine hastanın durumu ile ilgili bilgi verilir.
Sosyal Hizmet Uzmanı; hasta ile görüşerek (hastanın bilişsel süreçleri normal ise; demans vb. rahatsızlığı yok ise) sosyal inceleme raporu hazırlar.
Hasta kimsesiz olduğunu beyan ediyorsa bu bilgileri doğrulamak amacıyla resmi makamlardan adres ve kimlik bilgileri talep edilir (hasta hastaneye nasıl gelmiştir/getirilmiştir bu da tespit edilir, eğer hasta polis aracılığı ile geldiyse ilgili karakoldan hasta ile ilgili bilgi istenebilir, kimlik bilgilerine ulaşmak için nüfus müdürlüğünden resmi yazı ile bilgi istenebilir, eğer adres bilgilerine ve kimlik bilgilerine ulaşılabilirse bu bilgiler doğrultusunda var ise aile yakınlarına ulaşılabilir)
Hastanın verdiği bilgiler ve resmi makamlardan talep edilen bilgiler doğrultusunda hastanın var ise yakınlarına ulaşılır (ikamet ettiği mahallenin muhtarından yakınları hakkında bilgi istenebilir). Hastanın kalacak yeri yok ise bu bilgi hastanın yakınına iletilir.
Hasta hakkında elde edilen bilgiler Başhekim ve sorumlu doktor ile paylaşılır. Hastanın taburculuk sonrası barınma sorunu çözülene kadar imkanlar dahilinde yatışının devamı sağlanır.
Hasta yakınları var ve hastanın bakımını yada barınma sorununu çözmüyor ise yada hastanın kimsesi yok ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bu durum önce telefon sonra resmi yazı ile bildirilir.
Hastanın sosyal güvencesi yok ve hasta taburcu olabilecek durumdaysa tedavi masrafları için Yeşilkart bürosu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı na yönlendirilir. Hastanın sağlık durumu taburculuğuna engel ise tedavi masrafları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı na resmi yazı ile bu durum bildirilir.
Bazı hastaneler ve yerel yönetimler arasında protokol vardır; kimsesiz hastalar için barınma sorununa geçici çözümler bulunmuştur (motel ve pansiyon ).
Yapılan işlemler her zaman kayıt altına alınmalıdır (sosyal inceleme raporu, resmi yazışmalar ve tutanaklar) hasta taburcu olurken barınma için ilgili kuruma ve güvenlik için kolluk birimlerine bilgi verildiğine dair tutanak tutulur.
Bu işlemler esnasında sosyal hizmet uzmanının kendi geliştirdiği matbu formlar kullanılabilir. Resmi yazışmalarda ilgili amirin imzasının olmasına dikkat edilmesi gerekir.
Aile içi Şiddet - İhmal ve İstismar Vakaları;
İlgili hekim tarafından aile içi şiddet olgusu olarak tanımlanan vakalarda;
· Öncelikle tıbbi tanı ve tedaviye başlanır
· Sosyal Hizmet Uzmanı şiddet öyküsünü alır
· Kolluk kuvvetlerine bildirim yapılır (Emniyet Birimleri, Cumhuriyet Savcılığı)
· Risk değerlendirmesi yapılır
- Risk yok ise (hayati tehlike yok ise); yasal haklar, şiddet hakkında bilgi ve destek alabileceği hizmetler hakkında bilgi verilir
- Risk var ise (hayati tehlike var ise); güvenlik planı, barınma sorunu çözüme ulaştırılmaya çalışırılır, SHÇEK'e yönlendirme yapılır
· Kayıt ve bildirim yapılır (tıbbi rapor/adli rapor düzenlenir, hastanın sağlık kuruluşuna geliş tarih ve saati kayıt edilir, Aile İçi Şiddet Formu doldurulur – bu form yakında ilgili genelge ile birlikte yayımlanacaktır - )
· Psikolojik destek sağlanır (Psikiyatr, Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı işbirliği ile)
Yabancı Uyruklu Hasta Prosedürü;
Ülkemiz, çoğrafi konum açısından iki kıtayı birleştiren köprü durumundadır. Bu konum itibariyle ülkemiz; doğudan – batıya göç eden/göç etmek zorunda kalan mülteci ve sığınmacılar için geçiş bölgesi haline gelmiştir. Özellikle sınır bölgemizdeki illerimizde kolluk kuvvetleri tarafından denetim altına alınan sığınmacı/mülteci ler sağlık sorunları ve bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı hastanelerde muayene edilmektedirler. Bu başlık altında ele alınan bilgilerin hastanede görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanının yararına olacağı kanaatindeyiz.
Hastaneye girişi çeşitli yollar ile yapılan yabancı uyruklu hasta, acil servis birimindeki görevliler tarafından sosyal servise bildirilir. Sosyal Hizmet Uzmanı, hasta hakkında ulaşabildiği kadar bilgiyi (Jandarma, Sahil Güvenlik vb . tarafından hastaneye getirilen yabancı uyruklu hasta için ilgili kolluk kuvvetlerinden bilgi talep edilebilir) tutanak düzenleyerek Başhekim’ in bilgisi dahilinde resmi yazı ile İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne bildirir.
Yabancı uyruklu hastanın tedavi sürecinde kendini ifade edebilmesi ve tedaviyi anlayabilmesi için vatandaşı olduğu ülkenin Konsolosluğu yada Mülteciler ile çalışan Dernekler den yardım talep edilebilir.
Tedavi masraflarının karşılanması için;
Sağlık Bakanlığı’nın 23.12.1994 tarih ve 24032 sayılı genelgesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından Mülteci ve Sığınmacı prosedürüne alınmış kişilerin ikamet tezkeresi ile birlikte oturdukları İl yada İlçe Emniyet Müdürlüklerine hastalık sebebiyle müracaat etmeleri halinde;
Hastalanan Sığınmacı ve Mültecilerle ilgili olarak oturdukları İl yada İlçe Emniyet Müdürlüklerince o yerin Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığına hitaben resmi yazı yazılması,
Resmi yazı ile Sağlık Grup Başkanlığı yada Sağlık Müdürlüğüne gelen hastanın Devlete ait primer sağlık kurumuna sevki ile tedavisinin başlaması,
Ayakta tedavi sonrası yazılan reçetelerdeki ilaç ve tıbbi malzemelerin, resmi yazı, ikamet tezkeresi, reçete ve sağlık raporu (uzun süreli tedaviler için) ile başvurusu halinde, Mahalli Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının Mütevelli Heyetlerince değerlendirilmesi,
Yatarak tedavilerin, mutlaka sevk zincirine (İlçe Devlet Hastanesi, İl Devlet Hastanesi, tıbbi zorunluluğa dayalı olarak Üniversite Hastanesi) uygun olarak yapılacak başvuru sonrası yapılması, bedelinin ise tedaviyi yapan yada hastayı Üniversite Hastanesine sevk eden Devlet Hastanesi tarafından Sağlık Bakanlığına aktarılan Avans Sisteminden karşılanması,
Devlet Hastanesinden Üniversite Hastanesine sevkin, zorunlu hallerde, tedaviyi yapan branş hekiminin yazılı kararı ve baştabiplik onayı ile yapılması; Üniversite Hastanesinin tedavi masrafı belgelerini (İl yada İlçe Emniyet Müdürlüğünün sevk yazısı ve fatura), sosyal güvencesi olmayan diğer hastalarda olduğu gibi, hastayı kendisine sevk eden Devlet Hastanesine göndermesi, Devlet Hastanesinin de konuyla ilgili belgeleri kontrol ettikten sonra tedavi bedellerini “bilgi formuna” dökerek tedaviyi yapan Üniversiteye ödenmek üzere Sağlık Bakanlığından (Avans Sisteminden) istemesi uygun olacaktır.
Mülteci ve Sığınmacı prosedürüne alınmış kişilerin muayene, tetkik ve tedavi giderlerinin yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Mülteci ve Sığınmacı kapsamı dışında kalan diğer yabancı uyrukluların ise muayene ve tedavilerinin ilgili genelge doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu hastanın çıkış işlemleri tamamlanırken, taburcu tarihi İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine fax, telefon ve resmi yazı ile bildirilmelidir.
Hastanelerdeki bu süreci aşmada devreye sokulabilecek en önemli mekanizmalardan birisi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 125 ve 126'ıncı maddeleri gereğince işlevselleştirilen Sosyal Servis birimidir.
Adölesan Gebelik Durumu İle İlgili Yasal İşlemlerin Başlatılması, Takibi, Adölesan Gebeye ve Yakınlarına Danışmanlık ve Yönlendirme:
Hastane kayıtlarına 18 yaş altı gebelik olarak geçen Adölesan gebelik durumu servis hemşiresi tarafından sosyal servise bildirilir. Sosyal Hizmet Uzmanı; adölesan ve aile yakınları ile görüşüp bilgi alır, adölesan gebelik ihbar formu ile durum İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne bildirilir. Görevli polis memurları ihbar üzerine hastaneye gelir, adölesan ve aile yakınları ile görüşüp, tutanak tutar ve Savcılığa durumu bildirir. Yetkili Savcı ve Baronun tayin ettiği bir avukat adölesan ile görüşme yapar. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 15.maddesinin 2.fıkrası ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesinin 4. ve 7. fıkrasına istinaden çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal hizmet uzmanı veya psikolog bulunabilir. Gerekli yasal takibat (aile adölesanı reddetmişse ya da ailesinin yanında kalması sakıncalı ise Savcılık tedbir kararının alınması için korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirir) Savcılık tarafından yapılır. Polis tutanağı, ihbar formu, adölesanın hastane bilgileri Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından arşivlenir.
Özürlü Hastalar İle Yapılan Mesleki Çalışmalar:
Sosyal servis birimine yönlendirilen Özürlü vatandaşlar; eğer Özürlü Kimlik Kartı yok ise bu kartın temini ve getireceği yararlar hakkında bilgi verilir. Özürlü Kimlik Kartı için yapılması gereken işlemler:
18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu,
Sosyal çalışmacı veya psikolog tarafından doldurulmuş “Özürlü Kimliği Bilgi Formu”,
Son 6 ayda çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf,
Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi ile özürlü vatandaş Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirilir.
Özürlü Kimlik Kartının sağlayacağı faydalar için yerel yönetimlerden bilgi alınabilir. Özürlü vatandaşlara hizmet eden kurs (Braille alfabesi eğitimi, işaret dili eğitimi, meslek edindirme kursları, sosyal aktivite ve çeşitli faaliyetler yapan sivil toplum kuruluşları) ve gönüllü kuruluşlar hakkında bilgi verilir. Hastanede yatarak tedavi gören özürlü hastaya hastane işleyişi hakkında genel bilgi verilir. Sosyal Hizmet Uzmanı; hastane birimlerinin ve hastane fiziki koşullarının engelli bireylerin ihtiyacına yönelik geliştirilmesine (özürlüler için dizayn edilmiş asansör, tuvalet ve lavabo, hasta banyosu, sesli uyarı sistemleri vb.) öncülük eder ve projeler üretip hastane yönetimine sunar.
Özürlü bireyin diğer ihtiyaç ve haklarına bakıldığında; 2022 sayılı yasaya göre özürlü maaşı almıyorsa ilde defterdarlık veya ilçelerde mal müdürlüğüne yönlendirilir.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden eğitim desteği konusunda bilgilendirilir.
Bakıma muhtaç özürlülere aile yanında özürlü evde bakım hizmetleri konusunda bilgilendirme ve SHÇEK İl müdürlüklerine yönlendirmeleri yapılır.
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.