Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

İlgi terapi Nedir ?

Ali SONGÜL

Evlilik[Çift] Danışmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı

 uzm.alisongul@mynet.com

 

 Bu yaklaşım, kısaca Sosyal Çalışma mesleğinin yani; bireyin, grubun ve toplumun Psiko-Sosyal adaptasyonunun sağlanmasına yönelik sosyal sağlık hizmetlerinin yöneldiği kişi odaklı yoğun mesleki müdehale tekniklerinin uygulandığı Sosyal İyilik ve Esenleştirme (Sosyal Tedavi) yaklaşımıdır.
İlgiterapi, Sosyal Hizmet Uzmanlarının tek başına veya bir ekip halinde müracaatçının kendisi ve çevre şartlarından doğan psiko-sosyal sorunlarının çözümü için,ilgi yoksunluğunun sonuçlarını değerlendirerek ailenin, fiziksel çerenin, kurum ve kuruluşların ve kişilerin uyuşumlarının sağlanmasıdır. İlgiterapi, Sosyal çevrenin bir plan dahilinde müracaatçı için organize edildiği, yönlendirildiği sürekli yoğun mesleki ilgi ve iletişimin, mesleki çalışmanın bitimine kadar doğrudan kişi için uygulandığı günümüz insan ihtiyaçlarından doğmuş güncel deneyimsel bir yaklaşımdır.
İlgiterapi yaklaşımının temelinde, bireyin ilgi yoksunluğu sonucu ortaya çıkan psiko sosyal sorunların tedavisi için ilgi yoksunluğunun bizzat uzman tarafından müracaatçının veya hastanın yakınlarının olabildiğince yoğun ilgi rolünün üstlenilerek mesleki ilgi ve iletişim sonucu belli bir zaman için ilgi yoksunluğunun rafa kaldırıldığı, Terapötik İletişim ve Empatik Yaklaşımların birlikte kullanılarak yoksunluğun olumsuz sonuçlarının giderildiği ve kişinin kendi kendine yeterli hale getirildiği zamana kadar geçen bir psiko-sosyal tedavi sürecidir.
İlgiterapi, ilgi kavramının içinde barındırdığı, insan psikolojisinde ve davranışlarında olumlu değişikliklerin yaşanmasına yol açabilen, sıcak, samimi duygulardan güç alarak, kendini tanıma, kendine güven, dayanışma, yönlendirme sonucu harekete geçme ve beraberinde doğru düşünme ve karar verme yetilerinin geliştirildiği ve benzeri duygulardan yararlanarak müracaatçının destek sistemlerinin güçlendirilerek tıbbi tedavinin ruhsal ve sosyal yönden tamamlandığı Sosyal çalışmanın yeni bir yaklaşımı ve pisiko-soyal tedavi sürecidir. Bu sürecin gerçekleştirilme aşamalarında Sosyal Kişisel Çalışma ve Sosyal Grup Çalışması temel yöntemlerinin tedavi edici boyutunu Tıbbi ve psikiyatrik Sosyal Çalışma alanını azami düzeyde kullanan bir yaklaşımdır.
İlgiterapi kavramında amaç, çağımızın teknolojik gelişmelerinin beraberinde getirdiği psiko-sosyal boyutlu rahatsızlıklarda kişilerin bizzat danışarak sosyal sağlıkları için talep edecekleri bir sosyal sağlık hizmetinin alternatif olarak sunulmasını sağlamaktır. Böyle bir hizmet mesleğin toplum tarafından tanınmasını, güncelleşmesini ve işlevselliğini geliştirecektir inancındayım.
Bu yaklaşımın uygulanabileceği alanlar,yataklı tedavi kurumları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık kuruluşları, Psikiyaktri Servisleri, Özel Poliklinik ve Tıp Merkezleri, Diyaliz merkezleri, Tüm Sosyal Hizmet Kuruluşları, Danışmanlık ve Rehberlik merkezleri, okullar ve son olarak kurum ve kuruluş dışı kişinin sosyal ve fiziksel çevresinde kişinin veya hastanın doğal yaşam şartları içinde uygulanır.
İlgiterapi Yaklaşımının dayandığı bilimsel temellere gelince; ABD 'de Minnesota çalışmalarından elde edilen bulgu da şudur: Hekimlere başvuran hastaların yaklaşık %40'ını tıbbi şikayeti olanlar diğer %60'ını ise tıbbi sosyal hizmet ihtiyacı karşılanamıyanlaroluşturmaktadır. eyaletde hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada, taburcu aşamasına gelmiş hastaların tıbbi tedavi gördükleri halde tam anlamı ile iyileşmedikleri ve 3/5'inin kendileri için Sosyal Çalışma yapılmadan ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyiliğe ulaşmadıkları ortaya çıkarılmıştır. Sözü edilen Sosyal Çalışmanın tanımında en belirgin ögenin hastaya gösterilen mesleki ilgi ve alakanın yoğunluğu ve tedavi amaçlı oluşudur.
Tecrübelerim; ayrıca bir uzman olarak yıllardır karşılaştığım vak' alarda edindiğim tecrübe gösteriyorki Mesleki ilginin yoğunluğunun arttıkça psiko -soyal uyumun ve tedavinin süratle gerçekleştiğini gözlemledim.1998-1999 yıllarında Samsun Askeri Hastanesinde, Hastanede cerrahi servisinde yatan hastaların cerrahi müdehalenin öncesi ve sonrasında taşıdıkları kayğılı psikolojik yapı mesleki ilgi ve iletişim sayesinde yerini sakinliğe, sosyal uyuma bırakmıştır. Hastaların ilgiye ne kadar ihtiyaçları olduğu ve bu ilginin bilimsel olarak gerçekleştirildiğinde bireylere ne derece katkısı olduğunu gözlemlemiş oldum. Aynı yıllarda mesleki ilgi ve iletişimi kullanarak, bunalıma giren bulunduğu çevreye uyum sağlayamayan ve sürekli çevresine sorun yaratan vak' aların aynı mesleki yaklaşım sayesinde psiko-sosyal sağlıklarının çevreye uyumlu hale geldiğini, duygusal ve sosyal yönden rahatladıklarını teşhis ettim.
Bir başka mesleki çalışma ise, 1997 yılında uzun süreli yatarak tedavi gören hastalardan örnek vak' alar üzerinde yaptığım mesleki çalışmadır. ilgiterapi yaklaşımına hastaların yoğun bir ihtiyaç duyduklarını, bir hasta için kendilerini hergün ziyaret eden, sorun ve endişeleri ile ilgillenen ve paylaşan çözüm bulmaya çalışan Sosyal Hizmet Uzmanının ne anlama geldiğini hasta ve çevresi ve tedavisi ile ilgili olumlu sonuçlara yol açtığını ve böylelikle tedavinin psikolojik ve sosyal yönü ile de gerçekleştiğini teşhis ettim. Burada hastaların aldıkları Sosyal Çalışma uygulamalarının bir kısmını hastaların daha önce servis doktorlarından beklediklerini ancak her visit sırasında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etmeleri dikkat çekicidir. Esasen böyle bir hizmeti hastaların doktorlardan beklemesinin anlamı, hastalarda var olan yetersiz ilgi yoksunluğunun ve bekledikleri hizmeti kimden almaları gerektiği noktasındaki bilgi eksikliğinin bir yansımasından başka bir şey değildir!
Kaldı ki doktorlar bu tür bir Sosyal Çalışmayı ve yaklaşımı gerekleştirecek ne vakitleri vardır ne mesleki bilgileri.. Doktor tıbbi tedavisini uygularken , Sosyal Hizmet Uzmanları hasta ve çevresi ile doktoru ve kurumu arasınada psikososyal uyumu sağlayacaktır. Bunu yaparken ilgi terapi yaklaşımını yeri geldiğince kullanacaktır. Bu ekip çalışmasının da bir gereğidir.

KONU İLE İLGİLİ KAYNAKÇA
1-Çakmaklı K.,Aile içi iletişim ve sosyal sağlık Gündoğdu Matbası 1999
2-Arıkan Ç.,Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet ders notları 1996
3-Çakmaklı K.,Aileler için Sosyal hizmet İst.1991
4-Cüceloğlu D.,İyi Düşün Doğru Karar Ver ist. 1999

Yukarıda her ne kadar bir deneyimsel yaklaşım olarak sunmaya çalıştığım mesleki müdahale biçimi kimilerine yabancı gelebilir. Ancak Uzman olarak Avrupa birliğine girme sürecinde sosyal sağlık hizmetlerinin popüleriteye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bunun da alanda, toplumun hemen benimseyebileceği kavramlardan geçtiğini kabul etmeliyiz düşüncesindeyim.
Adı üzerinde, deneyimsel bir yaklaşım olarak adlandırdığım bu yazı için meslektaşlarımın ve değerli hocalarımın konu ile ilgili yapıcı eleştiri ve katkılarını merakla beklediğimi ifade ederek saygı ve selamlarımı sunar bu iletişim ve etkileşim formuna emeği geçenlere ve mesleğini seven ve severek uygulayan bir uzman olarak böyle bir olanağın sunulmuş olmasından dolayı memnuniyetimi ve teşekkürlerimi iletirim
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.