Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA

İZMİR İLİNDEKİ SAĞLIK ALANINDA SOSYAL HİZMET
( TIBBI VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesinin katkıları ile hazırlanmıştır.

 

 

ÖNSÖZ

Sosyal Hizmetler; kendilerine yeterli olamayanlara sağlanan, sistemli, bütüncül, insan onuruna yakışır, bilimsel, demokratik, insan haklarına saygı esaslı destek ve yardım etme sürecidir. En azından bizler böyle anlıyor ve değerlendiriyoruz.

Küreselleşme, neoliberal yaklaşım ve politikalar, en çok kendi kendine yetmezleri çoğaltarak sosyal hizmetlere duyulan gereksinimi yaygınlaştırdı. Sosyal ve ekonomik yoksunluk, güçsüzlük, değişen aile yapılarındaki sorunlar, insanların kendilerine desteklerini ve çözüm üretme beceri ve çabalarını yetersiz kıldı. Küreselleşme aynı zamanda yoksulluğu ve yetersizliği de küreselleştirdi.

Neoliberal yaklaşımların, toplumsal yaşamdaki süreci ise sosyal devlet yaklaşım ve uygulamalarından uzaklaşma, devletin temel hizmet ve görevleri olan eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal yardım gibi alanlardan çekilme, uzaklaşma ve etkisizleşme olarak seyretti. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere metalaşarak, alını-satılır bir niteliğe doğru kaydırıldı. Bu durum ise, eğitimden uzaklaşma ve sağlık hizmetine erişememe biçiminde kendini gösterdi

Sosyal hizmet disiplininin uygulama ile birlikte politika ve yaklaşım oluşturma rolü de bulunmaktadır. Sağlık alanında, sağlık hizmetine erişebilirlik, hizmeti alabilme ve hizmet sonrası destekleme gibi birçok sorumluluğu ve görevi bulunmaktadır.

Bilimsel ve mesleki yaşamda üretilmiş olan bilgilerin paylaşımı, hizmette ve bilimde sürekliliğe de katkıda bulunacaktır.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi olarak sağlık alanında çalışan meslektaşlarımızla, sektörde sosyal hizmet disiplinin işlevini tartışmaya ve bilgilerimizi paylaşmaya başladık. İzmir de sağlık kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakınının katılımı ile bir çok kez bir araya geldik. Bu bilgilerimizi sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Bu kitapçığın hazırlanmasında katkıları ve emekleri bulunan meslektaşlarımız Fahrettin Güzel, Hicran Ayaz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Nurhan Türköz, Sinem Yener, Tümay Yılmazgil ve Meriç Gözden’e teşekkür ederiz. Ayrıca kitapçığımızın teknik düzenlemesinde meslektaşımız sayın Turgay Çavuşoğlu’nun özel katkıları bulunmaktadır. Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza içten teşekkürler.

Bu yayınımız dileriz amacına ve sizlere ulaşır. Sevgi ile


Mahmut AKKIN
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı


DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL SERVİSE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Servislerden Yapılan Müracaatlar
Doğrudan Hasta veya Hasta Yakınları Tarafından Yapılan Müracaatlar
Terk Bebeklerle İlgili Yapılan Çalışmalar
Barınma Hizmeti
Özürlü Bilgi Formu Doldurulması
Diğer Kurumlardan Yapılan Yönlendirmeler
Gönüllülerle Yapılan Çalışmalar.

Servislerden Yapılan Müracaatlar Hastanenin Diğer Servislerinden Yapılan Müracaatlar daha doğru olabilir mi

Ailesi tarafından aranmayan, kaçan, kontrole gelmesi gereken hasta ve yakınlarının izlenmesi
İhmal ve istismar açısından değerlendirme
Sosyal risk taşıyan ailelerin değerlendirilmesi

Doğrudan Yapılan Başvurular

Hasta ve hasta yakınlarının direkt olarak sosyal servise gelerek yaptığı müracaatlardır. Bu müracaatlar genellikle danışma amacıyla yapılmaktadır.
Barınma Hizmeti için yapılan başvurular.
Özürlü Raporları ile ilgili başvurular.

Diğer Kurumlardan Yapılan Yönlendirmeler

Sosyal servisle ilgili olarak değişik işler yapılmaktadır.

Barınma Hizmeti

İl Sağlık Müdürlüğü - İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşbirliği İle Oluşturulan Protokole Göre;

* İzmir dışından gelen, barınacak yer bulamayan

Öncelikli olarak, ekonomik yetersizliği bulunan
Doktorun onay verdiği
Hasta yakınlarına (tedavi ve tetkik sırasında hastaya yardımcı olması amacıyla) otel hizmeti verilmektedir.


Özürlü Bilgi Formu Doldurulması

Özürlü kimlik kartı çıkarılması için hasta yakınları heyet raporu ve raporu çıkarılacak kişinin kimliği ile birlikte servisimize başvurmaktadır. Bu bilgi formu ile birlikte ilgili kuruma yönlendirilmeleri yapılmaktadır.

Terk Bebekler İle İlgili Olarak Yapılan İşlemler

Ayakta sağlık muayenelerinin yaptırılması.
Yatması gereken bebeklerin acil korunma kararının alınması için Sosyal Hizmetler Kurumları ile yapılan yazışmalar ve çocuğun yuvaya teslim edilmesi.

Gönüllülerle Yapılan Çalışmalar

* Hastaneye yapılan bütün gönüllü müracaatlar sosyal servise yönlendirilmektedir. Bunların içinde;

Ayni-Nakdi yardımlar
Sosyal Kültürel Faaliyetler
Eğlence Organizasyonları
Gönüllü Projeleri yer almaktadır.

Ayla KUTLUGÜN Mustafa ERBOZ Neriman ATEŞ
Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyal Hizmet Uzmanı

DR. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET UZMANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

a)Hastanemizde yatan hastaların ekonomik, kişisel ve ailevi sorunlarının çözülmesine yardımcı olur. Sorunun çözümü için hastane idaresi ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlar.

b) Hastaların sosyo- ekonomik durumlarını tetkik ederek hastane harcamaları ile ilgili olarak bilgilenmelerini sağlar. Bu bilgileri hastane içinde uygulanan sosyal inceleme raporuna yazarak hasta dosyasına ekler. Maddi yetersizliği olanlar için dış kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olur.

c) Ailesi tarafından hastanede terk edilen bebeklerin ailelerini bulmak için Emniyet Birimleri ile iletişim kurar ve aile bulunamadığı takdirde bebeklerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara yerleştirilmesi için gerekli bağlantıları kurar.

d) Hastanede yatan, ilaç ve kan alamayan hastalara ilaç ve kan temin eder. Hastanenin ihtiyacı olan kan bağışları konusunda hasta sahiplerini yönlendirir.

e) Hastane ile diğer sağlık ve sosyal hizmet kurumları arasında baştabibin izni ile işbirliği sağlar.

f) Tedavi ekibi ile hasta ve hasta sahiplerinin iletişim sorunlarının çözülmesine yardım eder.

g) Gönüllü dernek ve kişilerin hastane ile iletişimini sağlar. Başhekim izni ile gönüllülere ait kaynakların hastane lehine kullanılmasını sağlar. Bu amaçla çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sürdürülmektedir.

h) Kurumun gelirini artıracak program ve çabalara katılır.

i) Öncelikle kurum personelinin, olanaklar oranında da yatan hastaların çocukları için kreş ve gündüz bakımevinin kurulması ve çalışma programından sorumludur.

j) Teşhis ve tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumlarla koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlar.

k) Hasta ve hasta yakınlarından şikayet kutuları aracılığı ile gelen başvuruların kabulünü yapar.

l) Hizmet içi eğitimlere katılır, gerektiğinde hizmet içi eğitimde eğitici olarak görev alır.

m) Hastane içinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla başhekimlikçe verilen diğer görevleri yerine getirir.

o) Hastanede uygulanan “Kalite Yönetim Sistemi” dokümanlarında ( prosedür, talimat vb. ) tanımlanan ilgili görevleri, kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak yerine getirir.

p) Çalıştığı ünite veya diğer ünitelerde tespit ettiği uygunsuzlukları ilk kademe amirine sözlü / yazılı, düzeltici veya önleyici talep formu ile bildirir.

Pınar İNCEOĞLU
Sosyal Hizmet Uzmanı


KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Bakanlar Kurulunun 10.09.1982 .tarih ve 8/5319 no’lu kararına istinaden 13.01.1983 tarihinde 17927 sayı no ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 35.maddesinde;

Standardında Sosyal Hizmet Uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir sosyal servis kurulur. Birden fazla Sosyal Hizmet Uzmanı bulunduğu taktirde baştabip tarafından görevlendirilen bir uzman bu servisin amirliği görevini de yürütür.

Sosyal Servis, yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden, yatan ve kurumdan çıkan hastaların sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, çözümlenmesi, hastanın çevresi ve ailesiyle ilişkilerinin saptanması ve kurumun halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

Ayrıca kurum personelinin karşılıklı ilişkilerinde ve sosyal sorunlarında danışma ve yardım sağlama görevini yapar şeklinde tanımlanmıştır.

Sosyal Hizmetler Şefinin Görev ve Yetkileri

Madde-125-Sosyal Hizmet Uzmanı; Sosyal Hizmetler Akademisi veya muadili fakülte mezunu, kişiler ile iyi ilişkiler kurabilecek ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlayacak yetenekte sağlık personelidir.

-Birden fazla sosyal hizmet uzmanı bulunan kurumlarda baştabiplik tarafından belirlenen bir uzman sosyal hizmetler şefi olarak görevlendirilir.

-Sosyal Hizmetler Şefi, kurumun ihtiyaçlarını göz önünde tutarak bölümünün hizmet programını hazırlamak, uygulamak ve yürütmekle yükümlüdür.

-Bölümündeki sosyal hizmet uzmanları ile diğer personelin iş bölümünü yapar ve çalışmalarını denetler.

-Kurum içinde ve kurum dışında çeşitli meslek grupları ve kurumlarla teşhis ve tedavi hizmetleri açısından diğer yataklı kurumlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu baştabibin bilgisi dahilinde sağlar. Bu hususların yerine getirilmesinde baştabibe karşı sorumludur.

Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri

Madde 126- Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde yakın çevresi (Hastane,iş,okul vb) ile işbirliği yapar, posta ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütür.

-Kuruma müracaat eden hasta sahibi ve ziyaretçilerin sorunlarının çözümlenmesinde, aranan hastalarla ilgili gerekli görünen her türlü tedbirleri alır ve aldırır.

-Hastaların gerektiğinde sosyo-ekonomik durumlarının tespitini yaparak hastane harcamalarına katılıp katılmayacağını değerlendirir. Değerlendirme sonucunu Bakanlıkça saptanan bir forma doldurarak hasta evraklarının arasına ekler.

-Maddi yetersizliği olanlara dış kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olur.

-Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenler ve moral gücünün arttırılmasını sağlar.

-Sağlık, sosyal hizmetler ve diğer kurumlar arasında baştabibin izni ile işbirliği sağlayarak kurumun gelirini arttıracak program ve çabalara katılır, teşhis ve tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumlarla koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlar.

-Kurum içindeki gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenler ve gönüllü çalışmaların kuruma yönelmesini sağlar.

-Öncelikle kurum personelinin ve olanaklar oranında yatan hastaların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılmasına yardımcı olur. Kurum sonrası oluşacak kişisel, toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.

Halkla İlişkiler Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 159-Halkla ilişkiler memuru sosyal hizmet uzmanı bulunmayan kurumlarda müracaat ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütür. Bu takdirde hastane müdürüne bağlı olarak görev yapar. Sosyal hizmet uzmanı bulunan kurumlarda, sosyal hizmet uzmanına bağlı olarak çalışır. Hasta sahiplerinin hastalarını aramaları için düzenlenen pano ve listelere giren veya çıkan hastaları düzenli olarak işler ve hastaların posta hizmetlerini düzenler.

Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği

Sosyal Çalışmacı Görev Tanımı

Sosyal Çalışmacının Görevleri

Madde 26- Sosyal Çalışmacının görevleri şunlardır:

a) Merkez’in imkanları ve mevzuat çerçevesinde, baştabibin yapacağı işbölümüne tabi olarak, görev alanının gerektirdiği tüm hizmetleri vermek,

b) Hizmetlerin verilmesinde sağlık personeli ile işbirliği yapmak,

c) Görev alanı ilgili olarak, danışmanlık, halk sağlığı eğitimi ve diğer eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev almak,

d) Sürdürülen sosyal hizmet programlarına yönelik verileri toplamak, toplanan verileri değerlendirmek üzere sağlık personeli ile işbirliği yapmak ve periyodik raporlar hazırlayarak baştabibe sunmak,

e) Merkez’in sahaya yönelik çalışmalarının planlanması, yönlendirilmesi ve yürütülmesinde görev almak,

f) Sürdürdüğü hizmetlerle ilgili kayıtlar tutmak,

g) İl genelinde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirilmelerde bulunmak, plan, program ve projeler üretmek ve bunların uygulanması için kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için baştabibin sorumluluğunda Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak,

h) Baştabibin vereceği benzer görevleri yapmak.

Kimsesiz ve/veya Bimekan Kişilerin Tedavi Giderleri

Kapsam; Emniyet güçleri tarafından veya çeşitli nedenlerle tedavileri için Devlet veya üniversite hastanelerine götürülen/giden sokakta barınan kimsesiz ve/veya bimekan, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan tıbbi malzeme, ortez ve protez giderlerini kapsar.

Hastanelerde yapılması gereken iş ve işlemler;

-Hastanenin görevlendirdiği sosyal hizmet uzmanı ile psikolog veya bu personelin olmadığı hastanelerde hastanın bakıldığı servis yetkilileri hasta ile görüşür.

-Görüşme ve hastane kayıtlarından, hastanın geliş şekli, ikametgahının olup olmadığı incelenir.

-Hastanın, kimsesiz ve/veya bimekan olduğuna kanaat getirilmesi halinde, tüm bilgileri içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.

Hastane resmi yazısı ekinde

- Değerlendirme raporu

- Dökümlü masraf listesi

- Kimlik fotokopisi (varsa)

- Epikriz raporunu

bulunduğu yerin İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderir.

ÖZÜRLÜLER İÇİN KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

18 Ağustos 1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmi Gazete

Kimlik Bilgi Formunun Doldurulması ve Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik


Özürlü Kimlik Bilgi Formunun Doldurulması ve Değiştirilmesi

Madde 6- Kartın düzenlenmesinde esas alınacak özürlü kimliği bilgi formunun Başkanlığa ulaştırılmasında sosyal hizmetler müdürlükleri ile işbirliği yapılır.

-Özürlünün sağlık kurulu raporunu aldığı hastanede sosyal çalışmacı yada sosyal hizmet uzmanı, yoksa psikolog, her ikisi de yoksa sosyal hizmetler il müdürlüğünün görevlendirildiği bir sosyal çalışmacı yada sosyal hizmet uzmanı tarafından iki nüsha olarak doldurulan formlar hastane yönetimince sosyal hizmetler il müdürlüğüne gönderilir.

Madde 6- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü;

- Formların aslını,

- Sağlık kurulu raporu

- Tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi

- Fotoğraf (2 adet)

ile birlikte ilgili kuruma gönderir.


HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

(26 NİSAN 2005)

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Madde 15- Birim sorumlusu, kamu hastaneleri için sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, hemşire (fakülte mezunu) unvanına sahip kişiler arasından, valiliğin teklifi ve bakanlığın onayı ile görevlendirilir.

-Hasta Hakları konusunda eğitim alarak bu birimlerde görevlendirilen personelin tayin, nakil vb işlemlerinde hasta hakları birimi olan yerlerde öncelikle görevlendirilir.

- Hasta hakları biriminde çalışan personel görevlendirildikten sonra kendi istekleri dışında başka bir kurum, kuruluş veya ünitede görevlendirilemezler.

- Yaptıkları iş gereğince ayrımcılığa veya ceza olarak algılanabilecek işleme tabi tutulamazlar.

- Birim sorumlusunun görevden alınması ya da görev değişikliği, Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile gerçekleştirilir.

- Bakanlığın vermiş olduğu hizmet içi eğitimlere katılmayanlar birim sorumlusu olarak teklif edilemezler.

Hicran AYAZ
Sosyal Hizmet Uzmanı


PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sağlığın tanımını şöyle yapmaktadır: “Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın bulunmaması değil, fiziksel, mental (ruhsal ve moral) ve sosyal tam bir iyilik halidir.”

İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır. Beden, ruh ve sosyal sağlık, insan sağlığını oluşturan üç öğedir. Bu üç öğeden herhangi birinde veya birkaçında bir arada sorunlar oluşabilmektedir.

Sosyal sağlık, bireyin yaşadığı sosyal çevrede bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyecek şartların bulunmamasıdır.

Psikiyatrik Sosyal Hizmet; bireyin biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğunu kabul eden bir yaklaşımla uygulamaları gerçekleştirebilmektedir.

Tedavi sürecindeki sosyal hizmet uygulamaları, tedavinin yapıldığı kliniğin nitelikleri, benimsenen yaklaşım, sosyal hizmet uzmanının ekip çalışmasında nasıl algılandığı, sosyal hizmet uzmanının donanımı ile doğru orantılı olarak değişiklikler göstermektedir.

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Günlük ve haftalık vizitlere katılmak, takip ettiği hastalarla ilgili görüşlerini ekiple paylaşmak.

Günaydın vb. isimlerle adlandırılan grup toplantılarını psikologlarla dönüşümlü olarak oluşturmak, gruptaki gözlemlerini vizitlerde veya bireysel olarak psikiyatristlerle paylaşmak.

İş, ev ve okul vb. ziyaretleri gerçekleştirmek. Bu ziyaretler sonucunda oluşturulan raporları psikiyatristlerle paylaşmak.

Hastalara yönelik meşguliyet tedavi sürecine katılan öğretmen ve gönüllülerin organizasyonunu, kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirmek.

Klinik tedavi ekibi (Psikiyatrist ve Psikolog) ile birlikte toplum ruh sağlığı açısından çeşitli kurum ve kuruluşlarda panel, seminer ve konferans sunumlarını gerçekleştirmek.


Klinik içi akademik çalışmalara katılmak ve tedavi ekibine (Psikiyatrist, Psikolog, Hemşire, İntörn) seminer vermek.


Akademik araştırmalar yapmak.

Nurhan TÜRKÖZ
Sosyal Hizmet Uzmanı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI’NDAKİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Psikiyatrik sosyal hizmet, hastalığın psiko-sosyal bileşenleri ile ilgilidir.

Tedavi ekibine;

hastanın psiko-sosyal açıdan değerlendirilmesi konusunda hizmetler sağlar.

Psikiyatri hastalarının ve ailelerinin

akut veya kronik hastalıklarla baş etmelerine, iyileşme ve rehabilitasyon konusunda karşılaştıkları güçlükleri ele almalarına yardımcı olur. Hastanın içinde bulunduğu veya yaşadığı her ortam sosyal hizmet uzmanı için

bilgi toplama,
değerlendirme yapma ve
değişime yardım etme alanıdır.

Bilgi toplama

Kliniğe yatan veya ayaktan başvuran hastaların kendisiyle veya ailesiyle görüşülerek öz geçmiş öykülerinin alınması
Hastanede Sosyal Servis olmaması nedeniyle 1999 yılından bu yana Özürlü Kimliği Bilgi Formlarının doldurulması

Bilgi toplama, değişime katkı

Ayaktan veya yatan hastaların iş ve okul çevreleri ile ilişki kurulması amacıyla ziyaret yapılması veya telefonla iletişim kurulması
Bu çalışma tedavi esnasında hasta hakkında;

farklı kaynaklardan bilgi edinilmesi veya
hastanın geri döneceği ortama rahatsızlığa ilişkin bilgi aktarılıp uyum ortamının sağlanması amaçlıdır.

Bilgi toplama, değerlendirme yapma, değişime yardım etme

Psikoz Birimi tedavi ekibi içinde,

Psikodrama grup tedavilerine yardımcı terapist veya gerektiğinde terapist olarak katılımda bulunulması (Psikodrama eğitimi almadan yapılamayacak bir çalışmadır)

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı ekibinde,

Genel Cerrahi kliniğinde ameliyat öncesi meme kanserli hastalarla görüşme yapılması,
gereksinimi olanların psikiyatri ile bağlantısının sağlanması,
aynı hasta grubuna yönelik bilgilendirme, etkileşim ve destek amaçlı grup tedavilerinin yapılması

Psikoz Birimi tedavi ekibinde,

Psikoz (şizofreni) hastalarıyla “Psikososyal Beceri Eğitimi” grup tedavilerinin yapılması
Aynı hasta grubunun ailelerine bilgilendirici ve destekleyici grup tedavilerinin yapılması

Güçlükler

Psikiyatri hastalarına yönelik toplumsal kurumlardaki hizmetlerin sunumu,
iş bulma konusunda yardımlar
ülke koşulları nedeniyle hiçbir zaman istenir seviyede olamamıştır.

Zehra ÇALIŞKAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

TIBBİ SOSYAL HİZMETE DAİR NOTLAR

Tıbbi sosyal hizmete dair akademik bilgilendirmeler bu el kitabının temel amacı olmadığı için, alanda ve uygulamada neler yaşandığı dair bilgilendirme ve değerlendirmelerin daha yararlı olabileceği düşünülmüştür. Ülkemizde mesleki uygulamalardaki temel sorunlardan biri de alınan eğitim ile verili durum arasında uyumsuzluk olduğu, bilinen ve her defasında karşılaştığımız bir durumdur. Bu çalışma yapılırken bir yandan bu alanda çalışan meslek elemanları ile bir araya gelerek sorun ve ihtiyaçlarımızı ortaya koyarak çözüm bulabilmek, diğer yandan da sağlık ile ilgili farklı alanlardaki uygulamaları paylaşarak, özellikle de alanda çalışmaya yeni başlayan meslektaşlarımıza destek olabilmekti. Böylece, çalışmaya yeni başlayan meslektaşlarımızın iyi bir başlangıç yapabileceği gibi, mesleğimizin gelişimine de katkı sağlanabilecektir.

Kuşkusuz ki, mesleğin gereğini yerine getirmek, yalnızca sağlık sektöründe değil, diğer kamu alanlarında zorlanılan bir süreçtir. Gerek kamu işleyişindeki genel bakış açısı, gerekse de çalışılan alandaki yönetim kademesinin donanım ve çalışma anlayışı bu süreci zorlaştıran temel etkenlerdir. Daha başlarken bunların aşılmasının ve değişmesinin kolay olmayacağını bilmek olası hayal kırıklıklarının şiddetini düşürebilecektir. Ancak bu, hiçbir şey yapılamayacağı anlamına da gelmemelidir. Ya hiçbir şey yapmadan verilen her türlü işi yapacağız/ yapacağız gibi görüneceğiz ya da sürece yayılarak kazanılacak bir mücadele içinde olacağız. Bu süreç yaşanırken yapılabileceklerden biri de, kişisel ve mesleki gelişimin kesintisiz sürdürülmesidir. Ancak bu sayede kendimizi ve mesleğimizi gereği gibi yansıtma şansına sahip olabiliriz.

Paylaşılan çalışma ve uygulamalara bakıldığında da görülebileceği gibi, ne tür bir hizmet verilirse verilsin, sosyal hizmet ayağı olmadığında yapılan işlerin hep eksik kalacağıdır. Çünkü, insanla çalışıyoruz ve insan fiziksel, ruhsal ve sosyal bir bütündür. Sağlıklı insan, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımında da belirtildiği gibi tüm bunların bir bütün olarak iyilik halidir. Bu iyilik halinin devamı için önemli olan etkenlerden biri de hizmet alanına uygun meslek elemanı çalışmasıdır. Son yıllarda sosyal hizmet ihtiyacının artarak devam etmesine rağmen -daha çok da yasal mevzuat açısından- aynı oranda meslek elamanı bulunamaması nedeni ile de, sosyal hizmet eğitimi almamış diğer meslek elamanlarının çalıştırılması-ülkemizin bir çok farklı yerinde sosyal hizmet web sitesinde duyarlı meslektaşlarımız tarafından tespit edilen uygulama-, mesleğimiz ve sağlanacak hizmet açısından önemli tehlikelerden biri olarak görülmektedir. Belirtilen tehlikeyi önlemenin yollarından biri de mesleki örgütlenmenin yaygın ve etkili olması ile mesleğe sahip çıkılmasıdır.

Mesleğimizin hak ettiği günleri yaşaması dileğiyle.

Fahrettin Güzel
Sosyal Hizmet Uzmanı

İZMİR İLİNDE SAGLIK ALANINDA ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

1 Hicran Ayaz Karşıyaka Devlet Hastanesi 3668888/456
2 Seher Dere Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 469 69 69/2323
3 Aysun Güngörmüş Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 469 69 69/2323
4 Ali Koray Şen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 469 69 69/2323
5 Gülhan Altun Atatürk Eğ. Arş Hastanesi 244 44 44/2425
6 Nuh Demirel İzmir Eğitim Arş. Hastanesi 250 50 50 /1366
7 Pınar İnceoğlu Konak Doğumevi 489 09 09/ 314
8 Fatma Igdır Karşıyaka Devlet Hastanesi 3668888/454
10 Selami Öcal Göğüs Hastalıkları Hastanesi 433 33 33
11 Neriman Ateş Behçet Uz Ç. H. Hastanesi 489 56 565/3213
12 Ayla Kutlugün Behçet Uz Ç. H. Hastanesi 489 56 565/3213
13 Ali Fuat Bayduran Ege Ünv. Çocuk Psikiyatrisi 390 24 90
14 Tülay Ay Ege Ünv. Bağımlılık Tedavi Merkezi 363 4899
15 Zehra Çalışkan… Ege Ünv.Çocuk Psikiyatrisi 390 24 90
16 Mustafa Erboz Behçet Uz Ç.H.Hastanesi 48956565/3213
17 Eda Ülger Atatürk Eğitim Araş.Hastanesi 2444444/2425
18 Ziynet Filiz Köksal Atatürk Eğitim Araş. Hastanesi 2444444/2210
19 Cihangir Çetintaş Atatürk Eğitim Araş. Hastanesi 2444444/2425
20 Soner Altundağ Menemen Devlet Hastanesi 8325859/205

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.