Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA

KAMU YARARINA ÇALIŞMA CEZASI

Mehmet Can ÖZKAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı
 

 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinde Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı hükümlünün; 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olması koşuluyla ücretsiz olarak kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılması anlamına gelmektedir.
Denetimli Serbestlik sisteminin birincil çalışma alanlarından olan kamu yararına çalışma cezaları, suça karışmış olan kimselerin kamu vicdanında açmış oldukları yarayı yine kamu için ücretsiz olarak çalışarak sarma çabası içerisine girmelerini sağlamaktadır.

Hapis cezasına seçenek bir yaptırım olan kamu yararına çalışma cezası (KHC) ile kişiler işlemiş oldukları fiilin karşılığını sosyal hayattan kopmadan ve normal hayatlarını asgari olarak etkileyecek şekilde günün belirli saatlerinde bir kamu kurumu ya da kamuya yararlı bir dernek veya vakıfta çalışarak ödemektedirler. 
Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır. Ancak böyle bir karar verilmişse, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine; eğitimini sürdürenler ise okullarına devamına engel olmayan, hafif işlerde çalışabilir.
Hizmetler listesi; şube müdürlüğü veya büroca hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten kurumların, hükümlülerin hangi işlerde ne kadar süreyle çalıştırabileceklerine dair bilgilerin bulunduğu, ücretsiz çalışma yaptırımına dair kurumlar listesindeki bilgiler doğrultusunda hazırlanan listedir. Bu liste tüm mahkemelerde bulunur ve mahkemeler bu listede yer alan iş kollarına göre kişiye uygun gördükleri KHC’ yi verirler. Bu listenin hazırlanması sürecinde kurumlar denetim görevlileri (sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, öğretmen) ve denetleme memurlarınca (infaz ve koruma memurları) ziyaret edilir, KHC için uygun olup olmadıkları raporlaştırılır ve uygun olan kurumlar bir çizelge halinde mahkemelere sunulur. Mahkemeler, KHC kararlarında, kişilerin hangi iş kolunda ve ne kadar süre ile çalışacaklarına yer verirler; kişinin hangi kurumda çalıştırılacağı ve denetiminin yapılması ise denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünün görevidir.

Mahkemenin kişi hakkında verdiği KHC’ den sonra Cumhuriyet Başsavcılığı infaz için dosyayı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğüne gönderir. Bu aşamadan sonra şubeye davet edilen kişi bir denetim görevlisinin denetiminde mahkeme kararına ve kişisel özelliklerine göre faydalı olabileceği bir kuruma çalışmak üzere yerleştirilir. 

KHC boyunca kişiler, denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde görevli denetim görevlileri veya denetleme memurları tarafından düzenli olarak kontrol edilerek yükümlülüklerine uyup uymadıkları tespit edilir. Kişilerin çalışmakta oldukları kurumlarda da gözetmen olarak atanan bir kurum yetkilisi bu denetimde görev alır. Çalışma yaptırımı veya yükümlülüğünün denetimi takip çizelgesi ile yerine getirilir. Bu çizelge; sanık veya hükümlünün işe geldiği tarih; geliş ve ayrılış saati; bir günde çalışmak zorunda olduğu, fiilen çalıştığı ve yaptırım veya yükümlülük süresince toplam çalışacağı saat; kalan saat; sanık veya hükümlünün ve iş yerindeki sanık veya hükümlünün çalışmasından sorumlu kişinin imzası; denetim görevlisi veya denetleme memurunun denetime gittiği tarih, adı, soyadı, görevi ve imzasının bulunduğu çizelgedir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infaz süresi, saat hesabıyla belirlenir. Bir gün dört saat olarak hesap edilir. Hesaplamada, mahkeme kararında yer alan gün sayısı dört saat ile çarpılarak toplam çalışma süresi belirlenir. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on, en çok kırk saat çalıştırılır. Yaptırımın infazının tamamlanma süresi, mahkemece verilen toplam ceza süresinin iki katını geçemez. 
Çalıştırma yaptırımı veya yükümlülüğünün infazında, hastalık halinde sanık veya hükümlü durumu derhal çalıştığı yerdeki kurumun yetkilisine ya da iş yerindeki sorumlu kişiye; ayrıca denetim görevlisi veya denetleme memuruna bildirerek raporunu ibraz eder. Raporlu olunan süre infazdan sayılmaz.
Yangın, deprem, sel, kaza, birinci derece yakınının ölümü, çalışma protokolünün sona ermesi ve benzeri gibi zorunlu haller ile sanık veya hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretinin bulunması halinde çalışılamayan günler infazdan sayılmaz. 
KHC yükümlülüğü olan kişiler bu yükümlülükleri süresinde talepleri halinde denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacılar ve psikologlardan psiko-sosyal yardım talebinde bulunabilirler. Bu sayede kişiler çalışma yükümlülüklerini yerine getirirlerken psiko-sosyal yardım da alabilirler.
KHC’ nin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için önemli olan noktalardan birisi de konuyla ilgili kamuoyu oluşturulabilmesidir. Kurumlar arası iletişimin ve ortak çalışma azminin tesisi KHC’ yi kağıt üzerinde uygulanan bir yöntem olmaktan çıkarıp rehabilite edici ve sosyal entegrasyonu sağlayıcı bir şekle sokabilecektir. 
Batılı ülkelerdeki denetimli serbestlik sistemlerinin bel kemiği haline gelmiş olan KHC ülkemizde de etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmış; bu yükümlülük sayesinde suça karışmış olan kişiler toplum içerisinde sorumluluk alarak sosyal hayata adaptasyon süreçlerini hızlandırmaktadırlar.

KAYNAK:

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği (2007). 18/04/2007 tarihli T.C Resmi Gazetesi. Ankara

        ©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz. Kaynak göstermek ve izin almak etik kuraldır.
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.