Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, KÜLTÜREL GECİKME VE GÜNEYDOĞU SOSYAL YAPISI

Vefa Akdoğan /Sosyolog
 


Kitle iletişim Araçlarındaki gelişmelerin yarattığı kültürel gecikmeler
Kitle iletişim araçlarında meydana gelen teknolojik gelişme genelde bölgenin özelde ise Kulp ilçesi toplumsal yaşamının bir hayli ilerisinde bulunduğundan, arada bir kültürel boşluk meydana getirmiştir. Bu kültürel boşluk veya gecikme bazı sosyal uyumsuzluk problemlerine ve dolaysıyla sosyal çözülmelere neden olmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus şudur: İletişim ve ulaşım olanaklarıyla toplumun zihni yapısı arasındaki derin uçurumun nedeni; teknolojik gelişmelerin bölgenin ve Kulp�un iç dinamiklerinin gelişmesi sonucu ortaya çıkması yerine, bazı dış toplumlardan Türkiye�ye, Türkiye�den de bölgeye ve Kulp�a transfer yoluyla enjekte edilerek kullanıma açılmasıdır. Çünkü 1980�li yıllara kadar kitle iletişim araçları açısından zayıf olan Kulp, son 20 yıl içinde adeta patlama göstermiştir.
Ancak bölge açısından hazin bir durum teknolojinin kendini tümüyle kullanım alanına sunduğu bir çağda hala okuma yazma bilmeyenlerin oranı çok yüksek seviyelerde seyretmektedir. Çünkü bir yer düşününki; Televizyon izleme oranı %90, köylerin nerdeyse tümünde elektrik ve %60-70�inde telefon var. Ama aynı toplumda( özellikle kırsal alanda) kadınların %76�sı hala okuma-yazma bilmiyor. Bu durum derin bir kültürel gecikme olayını ifade etmektedir.
Bütün bunlara rağmen, bölgede ve Kulp�ta teknolojik ilerleme ve gelişmenin meydana getirdiği kültürel gecikmenin bu durumda yaratacağı en önemli oluşum sosyal çözülme problemleridir. Burada sosyal çözülmenin yönü aşiretsel ve dinsel toplum birim ve kurumlarından modern ve laik toplumun kurum ve değerlerine doğrudur. Bu gelişmeler, geçiş halindeki toplumların taşıdığı özellikleri akla getirmektedir. Yani, teknolojinin sunduğu imkanlar yatay ve dikey olarak toplumsal hareketliliği arttırmaktadır. Bu durum yeni kurum ve değerlerle tanışmayı onlara entegre olmayı beraberinde getirmektedir. Bunun sonucunda kapalı bir toplum özelliği taşıyan kırsal alan toplulukları dışa açılmaktadır. Dışa açılmadan doğan etkileşim kan bağı ve akrabalık esasına dayalı şeyhlik kurumunu, bey-köylü ilişkisine dayanan ağalık düzenini ister istemez etkileyerek sosyal çözülmenin meydana gelmesine olanak tanıyacak koşulları oluşturmaktadır.

 
 

Kültürel Gecikme ve Arabesk
Kültürel gecikmenin yaratmış olduğu toplumsal uyumsuzluğa verilebilecek en ilgi çekici durum arabesk alanlardır. Arabesk örneği bu geçiş sürecinde sosyal çözülmenin yaratmış olduğu toplumsal uyuşmazlığı ifade etmektedir.

    Kulp özelinde durum şöyledir:
Maddi kültür öğesi olan kitle iletişim araçlarındaki ilerleme yatay hareketliliği kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır.bunun sonucunda köyden Kulp�a akınlar başlamıştır. Gerek kırsal alanda tutunamayarak ,gerekse de terör olayları nedeniyle Kulp�a gelen insanlar( Kulp şehir merkezi gerekli imkanı sunmadığından dolayı) tutunmayarak varoşlara savrulmuştur. Yani köylü olmaktan çıkan insanlar kentlide olamamış, arada kalmıştır. Kendi köklerinden koptuktan sonra kente uyum sağlayamamanın getirmiş olduğu bu �ara yaşam� kendine has yaşam biçimleri, ara( köy-kent arasında kalan yani ne köylü, ne de kentli olan) değerleri ve kültürleri geliştirmiştir arabesk müzik gibi. Bu nedenle arabesk yaşam toplumsal uyuşmazlık halinin yarattığı kültürel yabancılaşma halidir denebilir. Dolaysıyla teknolojik ilerleme ve küresel imkanlar bir yandan toplumun bazı sınıf ve katmanlarını daha müreffeh kılarken( bu gelişmelere altyapısı hazır olmayan köylerinden çeşitli nedenlerle kopup gelen kırsal kökenli topluluklarda), toplumun bir kesimini de adeta ilçenin varoşlarına savurmuş, orada toplumsal uyuşmazlıklara, gerginliklere ve sorunlara neden olmuştur.
Bunların yanı sıra, 1920'lerden itibaren modern dünya ile bütünleşmek isteyen Türkiye altyapı ve endüstriyel gelişme hamlelerinin yanı sıra medeni kanunlarında, siyasette ve buna bağlı bazı kurumlarda bir takım yenilikler getirmiş, gelişme düzeyine paralel olarak bunları hayata geçirmiştir.
Buna karşılık genelde bölgede özelde ise Kulp�ta yazılı olmayan aşiret yasları, tabular, töreler hüküm sürmüş, güç ve prestij ön planda tutulmuş, iş yaşamında modern kurallar hakim kılınmamıştır. İki kültür arasında yaşanan bu boşluk bazı sorunların bugüne kadar sürüp gelmesine neden olmuştur.
Yasalara riayet edilmesi yerine, kan davası yoluyla öç alınması, siyasette arzu edilen katılımın olmaması, kadınların iş hayatına yeterince katılmaması Kulp ilçesi sosyal hayatı için söylenebilecek kültürel gecikme örnekleridir.

(Bu yazı http://www.toplumvesiyaset.com/  yayınlanmaktadır) 
 

 


               Bize Ulaşın

Google
 

 

 

UYARI! ©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz.Her hakkı saklıdır.