Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

KORUYUCU AİLE ve BİLİNMESİ GEREKENLER   

Korunmaya muhtaç çocuk ; beden , ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup ,
1-Ana veya babasız ,
2-Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan ,
3-Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen ,
4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip , fuhuş , dilencilik , alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde yaş gruplarına göre ayrılan yurt, yuva ve kuruluşlarda 18.000 çocuk ve gence destek verilmektedir.
Ancak ne kadar hizmet edilirse edilsin ne kadar özenle bakılırsa bakılsın bireyle bire bir ilgilenilen aile sıcaklığının verilmesi güçlüğü yaşanmaktadır.

KORUYUCU AİLE ; Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakılamayan çocukların kısa veya uzun süreli bakımlarını üstlenen seçilmiş aile yada kişilerin yanında , Devlet denetimi ve desteği ile yetiştirme olarak tanımlanmaktadır.

Bunu örneklerini denenmiş ve çok iyi sonuçlar alınmış hale bu sistem tüm kurumlarca da desteklenmektedir.
Koruyucu aile gönüllülük esasına dayanır.
Aile , çocuk ve vasisinin istediği sürece , çocuk 18 yaşına gelinceye kadar bu sözleşme devam eder. Ayrıca koruyucu ailenin ekonomik durumuna , isteğine , İl Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayına bağlı olarak , çocuğa bakıp koruyacak , eğitecek ve yetiştirecek ailelere , her ay belli bir miktar para ödenir.
Memur maaş katsayısına bağlı olarak artan ücret, çocuğun yaşına ve okul durumuna göre farklılaşmaktadır. Şubat ve Ağustos aylarında çocuğun giyim masrafları; Eylül ayında da okul masrafları için iki kat ücret ödenmektedir. Yetiştirilen çocuğun özürlü olması durumunda aylık ücret iki katına kadar artabilmektedir. Ayrıca okul çağındaki çocuklara harçlık verilmektedir. Bununla birlikte her koruyucu aile verilen ücreti almamakla Gönüllü olarak hizmeti sürdürmektedir.
Koruyucu aile olmak için her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat eden kişiler hakkında sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan mülakat , inceleme ve araştırma sonucu psiko-sosyal ve ekonomik durumları uygun görülen aileler sıraya alınır. 2828 sayılı kanun gereğince korunmaya alınan çocuklardan veli veya vasisinden koruyucu aile yanına yerleştirilmesine izin verilmiş olan çocuklar , koruyucu aile mukavelesi ile aile yanına yerleştirilir. Çocuk ve ailenin uyumları ile ilgili olarak düzenli takip etmek amacıyla ziyaretler yapılır.


KORUYUCU AİLE SİSTEMİ KANUNİ TAM AÇIKLAMASI

Mahkemece hakkında korunmaya muhtaç kararı alınan Yuvalarda barınan korunmaya muhtaç çocukların aile ortamında yaşamalarını sağlayan öz anne baba yerini tutabilecek geçici veya sürekli, ücretli veya gönüllü bakımını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları İl müdürlükleri denetiminde yapılan çocuğun bakımı KORUYUCU AİLE SİSTEMİ içine girer.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN;
1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları İl Müdürlüklerine giderek İLK GÖRÜŞME FORMU doldurulur.
2- Fotoğraf
3- Nüfuz Cüzdan Örneği
4- Evliler için evlenme cüzdanı örneği
5- İkametgah belgesi
6- İş ve gelir durumunu gösterir onaylı belge
7- Adli sicil raporu
8- Sağlık kurulu raporu veya gerekli görüldüğü taktirde aile veya kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını gösteriri ayrıntılı raporlar.
Bu başvurusu kabul edilenler hakkında çevre ve ekonomik koşulları yaşları, kişilik özellikleri,evlilik ve sosyal ilişkileri çocuk yetiştirme konusundaki tutum ve davranışları, diğer aile üyelerinin bu durum üzerindeki düşünceleri ve çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan benzeri hususlar dikkate alınarak sosyal incelemeler yapılır. Hazırlanan dosya Koruyucu Aile Komisyonu tarafından incelenir.
Koruyucu aile komisyonu görevleri;
a-Koruyucu aile olmak üzere başvuran ailelerin uygun olup olmadığı
b-hangi aileye hangi çocuğun verileceği
c-Çocuğun koruyucu ailelerden geri alınıp alınmayacağı,
d-Ailenin koruyucu aile statüsünün kaldırılıp kaldırılmayacağı,
e-Koruyucu ailenin çocukla birlikte yurt dışına çıkıp çıkmayacakları konularında oy birliği ile karar alır.

ÇOCUGUN YERLEŞTİRİLMESİ
İl Müdürlüklerince bir koruyucu aileye en fazla 3 çocuk verilebilir. İl Müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen Koruyucu Aile arasında örneği Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir sözleşme imzalanır. Sözleşme valilikçe onaylandıktan sonra çocuk Bir tutanakla ailesine teslim edilir.

KORUYUCU AİLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
a-Yanında yetişen çocuğun öncelikle fiziksen ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla,
b-Çocuğun yetenekleri ve el becerisinin el verdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi yada meslek edinmesi için gerekli çabayı göstermekle,
c-Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve görüşmesini sağlamakla
d-koruyucu aileye ve yetiştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal hizmet uzmanın gerekli koşulları hazırlamakla,
e-adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
Koruyucu aile ve yanında yetişen çocuk görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından düzenli olarak izlenir. Ortaya çıkacak sorunlara yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılır.

ÇOCUĞUN GERİ ALINMASI
1-Koruyucu ailenin Koruyucu aile yükümlülüklerini yerine getirmemesi
2-Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalarla giderilmesi
3-Koruyucu ailenin çocuğa istenilen şekilde bakmadığının tespit edilmesi,
4-Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması,
5-Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi,
Hallerinde sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlan sosyal inceleme raporu ile Koruyucu Aile Komisyonuna bildirilir. Koruyucu Aile Sözleşmesi iptal edilerek çocuk aileden geri alınır.

KORUYUCU AİLE STATÜSÜNÜN İPTALİ
Bu halin devamında sakıncalı olduğu saptanan aileyi izleyen sosyal hizmet uzmanı  tarafından bir raporla Koruyucu Aile Komisyonuna iletilir.
Komisyonca Koruyucu Aile Statüsü iptal edilen aileye bir daha çocuk verilmez

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.