Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI 

Kemal GÖKCAN/EDİTÖR

ÖZÜRLÜ BİLGİ FORMUNUN İNCELEMESİNİN AMACI-KAPSAMI-ÖNEMİ-YÖNTEMİ

Müdürlüğümüze ,1998 yılından 20 Temmuz1999 Tarihine kadar özürlü kimlik kartı almak için müracaat eden,Zonguldak ili ve çevresinde ikamet eden özürlüleri kapsamaktadır. Toplam 140 kişi baş vuruda bulunmuş olup, veriler özürlü kimliği bilgi formundan elde edilen bulguların incelenmesi ve değerlendirilmesi temel alınmıştır.

Müdürlüğümüze, müracaat eden özürlülerin aile yapısı,ekonomik durumu,özür grupları,özürlü olma nedenleri,eğitim durumları irdelenerek özürlülük alanında yapılacak çalışmalara veri oluşturması amaçlanmıştır.

 

TABLO 1: YAŞ DAĞILIMI TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Yaş Dağılımı

Tablo 2: İkamet Yeri Dağılımı

Tablo 3: Özür Gruplarının Dağılımı

Tablo 4: Eğitim Durumunun Dağılımı

Tablo 5: İş Durumunun Dağılımı

Tablo 6: Sosyal Güvenlik Durumunun Dağılımı

Tablo 7: 2022 Sayılı Yasanın Durumunun Dağılımı

Tablo 8: Özürlü Olma Nedenin Dağılımı

Tablo 9: Medeni Durumunun Dağılımı

Tablo10: Yeşil Kart Durumun Dağılımı

TABLO 1: YAŞ DAĞILIMI

Yaş durumu Sayı %
0- 7 00 00
8- 15 07 05
16-25 47 34
26-36 50 36
37-44 24 17
45-++ 12 08
TOPLAM 140 100

TABLO 2 : İKAMET YERİ DAĞILIMI

İkamet durumu Sayı %
Şehir 60 43
İlçe 66 47
Köy 14 10
TOPLAM 140 140

TABLO 3 : ÖZÜR GRUPLARIN DAĞILIMI

Özür durumu Sayı %
Cp(spastik) 04 03
Zihinsel 02 01
İşitme 40 29
Görme 20 14
Ortapedi 60 43
Sürekli hastalık 07 05
Felç 02 01
Dil-konuşma 05 04
TOPLAM 140 100

TABLO 4 : EĞİTİM DURUMUNUN DAĞILIMI

Eğitim durumu Sayı %
Yok 04 03
Eğitimsiz 10 07
Okur-yazar 05 04
Özel eğitim 04 03
İlköğretim 79 56
Lise 31 22
Yüksek öğrenim 06 04
Öğrenci 01 01
TOPLAM 140 100

TABLO 5: İŞ DURUMU DAĞILIMI

İş durumu Sayı %
Çalışmıyor 97 69
Kamu 37 26
Özel 05 04
Gönüllü 01 01
TOPLAM 140 100

TABLO 6: SOSYAL GÜVENLİK DAĞILIMI


 

Sosyal güvenlik durumu Sayı %
Yok 63 45
S.S.K 59 42
Emekli sandığı 14 10
Bağ-kur 03 02
Özel 01 01
TOPLAM 140 100

TABLO 7: 2022 SAYILI YASANIN DAĞILIMI

2022 Maaş durumu Sayı %
Var 034 24
Yok 106 76
TOPLAM 140 100

TABLO 8: ÖZÜRLÜ OLMA NEDENİNİN DAĞILIMI

Özür nedenin durumu Sayı %
Bilinmiyor 02 01
Doğum sırası 09 06
Doğum hatası 04 03
Doğum öncesi 35 25
Doktor hatası 01 01
Hastalık 54 39
Kazalar 30 21
Doğum sonrası 05 04
TOPLAM 140 100

TABLO 9: MEDENİ DURUMUNUN DAĞILIMI

Medeni durum Sayı %
Evli 59 42
Bekar 81 58
TOPLAM 140 100

TABLO 10: YEŞİL KART DURUMUNUN DAĞILIMI

Yeşil kart durumu Sayı %
Var 021 15
Yok 119 85
TOPLAM 140 100

BULGULAR, ÖZET VE YORUM

Özürlülerin yaş dağılımının %36 oranı 26-36 yaş, %34 oranı 16-25 yaş, %17 oranı 37-44 yaş, %8 oranı 45-++ yaş,%5 oranı 8-15 yaş gruplarında olup,0-7 yaş grubunda özürlü kimlik kartı baş vurusu olmaması dikkat çekicidir.

Yüzde oranlarından da görüldüğü gibi Ö.K.K(özürlü kimlik kartı) almak isteyenlerin genelde genç ve orta yaş gruplarında olduğu,kendileri ile ilgili hizmetleri daha yakından takip ettikleri ve kendilerine sunulacak hizmetlerden yararlanma isteğinde oldukları sonucu düşünülmelidir.

Özürlülerin ikamet ettikleri yere göre dağılımda % 47 oranı ilçe, % 43 oranı şehir, % 10 oranı köyde ikamet etmektedirler. Bu veriler incelendiğinde şehir ve ilçe yüzdelerinin bir birine yakın olduğu köy de oturanların oranın oldukça düşük olduğu görülmektedir.

İlçe de oturanların genelde Krdz Ereğli’de ikamet ettikleri bu ilçemizin Zonguldak ilinden daha gelişmiş olması düşünülürse müracaatların şehir merkezlerinde yoğunlaştığı bu sonuç dan anlaşıldığı gibi köyde oturanların özürlü kimlik kartı alınması konusunda yeterli bilgi ulaşılmadığı bu nedenle özürlü kimlik kartının getireceği kolaylıkların tam anlatılmadığı ve tanıtımın yetersiz olduğu düşünüle bilinir. Ayrıca köylerde şehir merkezlerine göre ulaşımın daha zor olması bur da yaşayan yurttaşlarımızın kendilerine götürülen hizmetlerin daha yetersiz olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir.

Bu incelemenin en önemli verisinin özür gruplarının dağılımı olduğu düşünülmektedir.

Bu oranlar irdelendiğinde % 43 ortapedi, %29 işitme, % 14 görme, % 5 konuşma ve dil % 3 cp(beyin özürlü), %1felç ve zihinsel özürlü olduğu belirlenmiştir.

Ortapedi özürlülerin özür grupların dağılımında yoğun olması dikkat çekicidir. Özürlü olma nedenleri ile bütünleştirdiğimizde ortapedi özürlülerinin genelde kazalar sonucu özürlü oldukları görülmüştür.

Özürlülerin eğitim durumunun dağılımında ise % 56 ilköğretim, % 22 lise,% 7 eğitimsiz, % 4 yüksek okul ve okur-yazar,% 3 özel –eğitim, % 1 öğrenci oldukları belirlenmiştir.

Oranlar irdelendiğinde özürlülerin genelde ilköğretim mezunu oldukları bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi eğitim düzeyinin düşük olduğu görülmektedir.

Özürlülerin çalışma durumu dağılımında % 69 çalışmıyor, % 26 kamu sektöründe çalışmakta, %5 özel sektörde çalışmaktadır.

Özürlülerin çoğunluğunun çalışmadığı çalışanların genelde kamu sektöründe çalıştığı,

belirlenmiş olup, özel sektör alanında çalışanların oranın yetersiz olması düşündürücüdür.

Özürlülerin sosyal güvenlik dağılımında % 45 sosyal güvencesi bulunmamaktadır. % 42 S.K.K, % 10 emekli sandığı, %2 bağ-kur, % 1 özel sigortalıdır.

Oranlardan da anlaşıldığı gibi özürlülerin çoğunluğunun sosyal güvencesi bulunmadığı sosyal güvencesi olanlarında, S.S.K olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan Yeşil kart sahibi özürlü oranının fazla olması gerekirken, yeşil karta sahip özürlülerin az sayıda olması oldukça düşündürücüdür.

2022 sayılı yasa gereği aylık alan özürlülerin dağılımında, % 76 oranının bu yasadan faydalanmadığı, % 24 oranı ise bu yasadan faydalanarak maaş almaktadırlar.

Özürlülerin özürlü olma nedenleri dağılımında % 39 hastalık, % 25 doğum öncesi, % 21 kazalar, % 6 doğum sırası, % 4 doğum sonrası, % 1 doktor hatası ve nedeni bilinmemektedir. Oranlar irdelendiğinde özürlü olma nedenleri genelde hastalıklar,doğum öncesi ve kazalardan oluştuğu belirlenmiştir.

Medeni durumun dağılımında ise % 58 bekar, % 42 evlidir. Evlenme yaşında bulunmayanları da değerlendirdiğimizde evlenme oranının yoğun olduğu düşünülmektedir.

Yeşil kart dağılımında % 85 yeşil kartı bulunmamaktadır. % 15 yeşil kartı vardır. Bu sonuçların en çarpıcısı bu sonuç olduğu düşünülmektedir.

Tüm verileri genelleştirdiğimizde asıl özürlülerimizin faydalanması gereken hizmetlerden özürlülerimizin yararlanmadığı,kendileri için programlardan haberdar olmadıkları çoğunluğunun işi,sosyal güvencesi olmadığı kendilerine sunulan sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yetersiz olduğu bu hizmetlerin sunumunda bilgilendirilmedikleri yeterli danışmanlık hizmetleri yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

Tüm bu nedenleri değerlendirilerek özürlülere götürülecek hizmetlerin planlı programlı olmalı ve bu hizmetler direk özürlüye götürülmelidir

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.