Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA


SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
VE 
SOSYAL HİZMET UZMANLARI

Kemal GÖKCAN
(Site Editörü)

Sosyal Hizmet Uzmanı
sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

 

  Sanayi devrimi sonrasında meydana gelen hızlı gelişme ve değişmeler,artan teknolojik olanaklar,çağımızın toplumlarını “bilgi toplumu” olmaya yönlendirmektedir. Toplumlar,yapısal olarak yenilenmekte,kurumsal yapılar gelişirken bunlara paralel olarak toplumun değer,norm ve davranış kalıpları değişmektedir.

Çoğulcu demokratik toplum yapısında insanların devletten beklentileri artmıştır. Devlet yapısındaki gelişmeler bir çok şey hak olarak istenilir hale gelmiştir. İnsan hakları anlayışı geliştirilmiş:insan unsuruna ve onuruna yakışır bir yaşam standardını bütün vatandaşlarına ulaştırması “Sosyal Devlet” olmanın vazgeçilmez unsuru olarak öne çıkmıştır.
“Sosyal Devlet” olmak ,tüm dünya ülkelerine ancak yurttaşlarına sunulan “Sosyal Hizmetlere” gereken önemi vermekle olanaklı hale gelebilir. Sosyal Hizmetlerin hakkı ile gerçekleştirilebilmesi için de “Sosyal Hizmet Mesleği” ortaya çıkmıştır.
Dünyada ve Türkiye’de sosyal ve ekonomik alanda hızlı değişim süreci devam etmektedir. Bu değişim sürecinde ülkemizde sosyal sorunlar dayanılmaz boyuta gelmiştir. Sosyal sorunların oluşturduğu sorunları yaşayan müracaatçı grupların sorunların çözümlenmesinde ve bireysel işlevselliklerin artırılmasında “Sosyal Hizmetler” daha fazla önem kazanmıştır.
Ülkemizde Sosyal Hizmetler 1959 yılında Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve ona bağlı olarak 1961 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi, 1963 SSYB Bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile eğitim ve kurumsal anlamda ülkemizin gündemine girmiştir. Söz konusu Kurumsal yapının Sosyal Hizmet gereksinimine yanıt vermemesi ve yasalardaki dağınıklık,hizmet alanlarındaki çok başlılık sonucu 24 Mayıs 1983 tarihinde kabul edilen 2828 Sayılı Kanun ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ( SHÇEK ) kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde ülkemiz insanlarına Sosyal Hizmetlerin sunumunda nitelik ve nicelik açısından olumlu gelişmeler yaşanmış hizmet ulaştırılan kişi,grup,aile sayılarında önemli artışlar olmuş fakat bu gelişim ülkemizdeki ekonomik ve sosyal gelişimine paralel olarak artmamıştır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ( SHÇEK ) ülke düzeyinde etkinliğini artıracak birey ve toplum yaşamına katkısını artıracak tepe yönetiminden başlayarak merkez ve taşra teşkilatlanmasında hizmet model anlayışında olumlu gelişmelere rağmen bazı tartışmalar yaratmıştır.
Bu tartışmalar: Ülkemizin siyasal gelişimi gerçeğini göz ardı etmeden, kurumun aşırı politize olması ve bu olumsuz kurmasallaşma anlayışı sonucu Sosyal Hizmet bilgisi,değeri,idaresi ve felsefesine sahip olmayan kişilerin yönetici olması sonucu sosyal hizmetler zarar görmüştür. Bu alanda eğitim almış Sosyal Hizmet Uzmanları bir dönem haksızlığa uğramış dağlarda anketörlük yapmıştır.
Türk kamu yönetiminin mevcut yapısı içinde,SHÇEK’in hem çok yeni olması hem de devletin sosyal hizmetlere ayırdığı payın küçüklüğü nedeniyle,önemi henüz siyasetçiler,bürokrasi ve toplum tarafından yeterince anlaşılmamış kurumlardan birisidir. Ülkemizde toplumun giderek artan sosyal hizmet gereksinimlerine yanıt vermeye çalışan SHÇEK’in merkez örgütü,9 ana hizmet,1 yardımcı, 4 danışma ve denetim olmak üzere 14 ayrı birimden oluşan bir çok daire başkanı ve şube müdürleri ile birlikte 10.000 fazla personeli bulunan bir teşkilat’dır. 
Bugün SHÇEK bünyesinde gerek idareci konumunda gerekse Uzman kadrosunda yaklaşık 600 SHU hizmet vermektedir. SHU mesleğinin uygulana birlik açısından SHÇEK önemli bir kurumdur. Bu kurum insana hizmet veren, sosyal sorunlara çare üreten ülkemizin bozulmuş olan sosyal dengelerin düzenlenmesinde önemli görev alması gerekirken ülke bütçesinden ayrılan pay sadece %006 dır. Bu rakamı yorumlamayı sizlere bırakıyoruz. Sosyal hizmetler bir çatı altında toplanması gerekirken artık bu alanda üç genel müdürlük oluşmuştur. Özürlüler İdaresi ve Kadının Statüsü adlı iki genel müdürlük 2828 sayılı yasanın amacını olumsuz etkilemiştir. Bu iki genel müdürlüğün görevlerini deneyim,bilgi ve teknik açıdan SHÇEK Genel Müdürlüğümüz yapabilir. Bu alanda hizmet veren değerli idareciler mevcuttur. Bugün SHÇEK Genel Müdürlüğünde bilgi deneyim ve beceri bakımından kendine güvenen bir çok İdareci ve SHU mevcuttur. Bu arkadaşlarımız alternatif hizmet modellerini devamlı geliştirmekteler buna en iyi örnek Koruyucu Aile ve Sokak Çocukları çalışmalarıdır diyebiliriz. Bu çalışmalar umut verici olup,yetersizdir. Bizlerin görevi ülke sorunlarına duyarlı sorun çözme de kendine güvenen bilgili devamlı kendini yenileyen toplumsal bilince sahip bireyselleşen bireyler olmak zorunluluğumuzdur. Bu temelde SHU Sosyal hizmet bilgisi,değerleri ve felsefesi ile SHÇEK Genel Müdürlüğünde ve bağlı kurum ve kuruluşlarda üreten meslek elemanı olarak, ekip çalışması içinde hizmet vermektedir. 
Sosyal Devletin sorumlulukları çerçevesinde müdahale etmek ve olumsuzlukları azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmakla görevli ve yükümlü olana SHÇEK Genel Müdürlüğü gibi “Sosyal Hizmetler”in en yaygın bir şekilde yurttaşlara sunulduğu kurumların yükü her geçen gün biraz artmaktadır. 
SHÇEK Genel Müdürlüğünü daha etkili hale getirmek Sosyal Hizmet Uzmanları için bir zorunluluktur.
KAYNAKCA
1-YOLCUOĞLU,İsmet Galip “İnsana Hizmet Veren Kurumlarda Toplam Kalite Yöntemi” Mart2001,İstanbul
2-GÖKCAN Kemal “Görüş Bildirme” 1991,Sakarya

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.