Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ  

Kemal GÖKCAN

Site Editörü/Sosyal Hizmet Uzmanı

   Sosyal hizmet eğitimi içinde bulunduğumuz çağda mesleğin gelişmesine paralel olarak çok daha niteliksel farklılığa dönüşmüştür.
Her ülkede eğitim süresi ülkenin gelişimine koşut olarak farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir. Ülkemizde 1959 yılında sosyal hizmet mesleksel anlamda kendini göstermiştir. Değişen toplumda sosyal hizmet mesleğinin bilgi,değer,yöntem,teknik açıdan geliştirilmesi,yeni bilgi üretimi yanında yöntemlerin uluslararası gelişmeler doğrultusunda yeniden formülasyonun yapılması gerekmektedir. Çağdaş dünyanın gerçekleştirilmesinde sosyal hizmet insana ve topluma gerekli koşulların yaratılmasında büyük olanaklar sağlamaktadır. Çünkü sosyal hizmet mesleği felsefesi çağdaş dünyanın gerçekleştirmesine uygun nitelikler taşır. Sosyal hizmet eğitimi çağdaş dünya düşünce ve kavramlarına uygun anlayışla gerçekleştirilmelidir.
 

 


     Bu temelden konuyu irdelediğimizde sosyal hizmet uzmanı tüm topluma ve risk gruplarına demokrasi düşüncesi taşıyan ,insan hak ve özgürlüklerinden yararlanma olanaklarını geliştiren,toplumda eşitlik ve adaleti yaygınlaştıran,özgürleşme,katılma ve refah koşulları hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçekleştiren bir meslek elemanıdır.
Sosyal hizmet eğitimin amacı ; Sosyal hizmetlerin planlaması örgütlenmesi ve uygulanmasında rol alacak mesleğin evrensel ilke,değer ve bilgisiyle donanmış içinde yaşadığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip profesyonel meslek elemanları yetiştirmektir. Mesleğin evrensel ilke,değer ve bilgisiyle toplumsal yapı ilişkin bilgilerin sürekli gelişme içinde olduğu düşünüldüğünde, eğitimin bu dinamizmini yakalayacak biçimde örgütlenmesi gerekir. Bugün ülkemizde bu dinamizm gerek akademik eğitimde gerekse uygulama içersinde tam anlamıyla yakalandığını ifade etmek güçtür.
Bu genel değerlendirme anlayışı içinde gerek akademik eğitimi,gerekse uygulama içindeki geliştirme eğitimi ve sosyal hizmet araştırması kuram ve uygulama bütünlüğüne ve ilişkilerine ağırlık verilmelidir. Bu çerçeve de akademik kuruluşlar ile uygulayıcı kuruluşlar arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerin tanımlanıp netleşmesi gerekmektedir. Tüm bu gelişmeler sosyal hizmet alanında uluslararası gelişmeler ve işbirliği içinde ele alınması ulusal sosyal hizmet eğitimin gelişmesinde çok büyük katkılar verecektir.
    Eğitimde uygulayıcı örgütlerin rolünün berraklaşması deneyimli sosyal hizmet uzmanlarının gerek öğrenci uygulamalarında gerekse yeni mezun meslek elemanlarının alana uyum sürecinde üstlenecek roller belirlenmelidir. Bu doğrultuda bazı sosyal hizmet uzmanları süpervizyon eğitiminden geçirilmelidir.
Ülkemizde sosyal hizmet uzmanlarına duyulan ihtiyacın bilimsel ölçütlerde değerlendirilmesi gerekmektedir.Eğitimde niceliksel büyüme ve genişlemenin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Yapılan bilimsel değerlendirmede ihtiyaç duyulan meslek elemanı yetiştirmek için yeni fakülteler açılmalıdır. Bu çoğulcu ve rekabetçi bir eğitim ortamı yaratılmasına niteliğin artırılmasına etkili olabilir.
Sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç duyulan öncelikli alanların belirlenerek,eğitimde bu alanlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yeni gelişen sosyal hizmet alanları müfredat içine alınmalıdır.
Ülkemizde sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanı bulduğu ve çalıştığı yeterli sektör araştırmaları (tıbbi sosyal hizmetler,suçluluk,özürlülük vb) oldukça sınırlı kalmıştır. Bu alanlarda sosyal hizmet uzmanları yoğun bir şekilde görev almaları için yasal düzenlemeler yapılarak istihdam yaratılmalıdır.
Ülkemizde sosyal hizmet mesleğinin gelişmesi için sosyal hizmet uzmanlarının konum,statü ve rolleri güçlendirilmelidir. Mesleki hakları,sorumlulukları,mesleki denetim ve mesleki etik geliştirilmelidir. Bu doğrultuda sosyal hizmet uzmanlarının tüm alanlarda görev yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir.
Sosyal hizmet eğitiminde lisans programının geliştirilmesi kadar yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programlarda gözden geçirilmelidir.

      4. ULUSAL SOSYAL HİZMETLER KONFERANSINDA YAYINLANMIŞTIR.
HAZIRLAYANLAR :İbrahim CILGA,Kasım KARATAŞ,Nalan UYSAL,Zeynep NEFES,Betül ALTINTAŞ

 Bize Ulaşın