Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         


 

İrem COŞANSU YALAZAN

Sosyal Hizmet Uzmanı  Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Sorumlulukları
 

 

Sosyal Hizmet Uzmanları:

1. Sosyal hizmet mesleğinin değerlerini , etik ilke ve kurallarını /standartlarını, bilgisini ve yöntembilimini korumalı; bunların açıklığa kavuşturulması ve geliştirilmesi için katkıda bulunmalıdır. Bu amaçla gerekli inceleme ve araştırmayı, etkin tartışmaları/ müzakereleri yapmalıdır.

2. Uygulamada mesleki standartları yükseltmek ve geliştirmek için çalışmalıdır. Yetkili ve nitelikli olmayan sosyal hizmet uygulamalarını önlemek için harekete geçmelidir.

3. Sosyal hizmet mesleğinin değerlerine , bütünlüğüne(nin) ve yeterliliğine(nin) / yetkinliğine(nin) (competence) bağlılğı (saygınlığını) artıran etkinliklere zaman ayırmalı ve mesleki uzmanlıklarıyla katkıda bulunmalıdır. Bu etkinlikler: öğretim, araştırma, konsültasyon / mesleki görüş alışverişi , hizmet sunumu, bilirkişilik, mesleğin toplumda temsili ve tanıtımı ile meslek örgütlerine katılımı kapsamaktadır.

4. Sosyal hizmetin bilgi temeline katkıda bulunmalı; uygulama, araştırma ve etik konularındaki bilgilerini ve deneyimlerini meslekdaşlarıyla paylaşmalıdır. Mesleki literatüre katkıda bulunmaya çalışmalı ve bilgilerini mesleki toplantı ve konferanslarda aktarmalıdır.

5. Var olan ve yeni ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak için ortaya çıkan yeni yaklaşım ve yöntemleri izlemeli ve desteklemelidir.

6. Sosyal hizmet mesleğinin kuramına, yöntemlerine ve uygulamalarına yönelik yapıcı eleştiriler sunmalıdır.

7. Haksız eleştirilere karşı mesleğini savunmalı ve mesleki uygulamalara yönelik güveni artırmak için çalışmalıdır.


SOSYAL HİZMET UZMANLARININ DEĞERLENDİRME

VE ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (NASW)

Sosyal hizmet uzmanları:

1. Politikaların, programların yürütülmesini ve uygulama müdahalelerini izlemeli ve değerlendirmelidir.

2. Bilginin gelişmesine katkıda bulunmak için değerlendirme ve araştırmayı kolaylaştırmalı ve desteklemelidir.

3. Sosyal hizmetle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiyi ciddi olarak sorgulamalı ve geçerli kılmalı; mesleki uygulamalarında araştırma sonuçlarını /bulgularını ve değerlendirmeyi tam olarak kullanmalıdır.

4. Değerlendirme veya araştırma yaparken olası sonuçlarını dikkatle gözönünde bulundurmalı /hesaba katmalı; değerlendirme veya araştırmaya katılanların korunması için geliştirilen yönergeleri izlemelidir. Referans olabilecek kişi ve kurumlara başvurulmalıdır. (Uygun kurumsal inceleme kurullarına danışılmalıdır/ başvurulmalıdır.)

5. Değerlendirme ve araştırmaya katılanların, gerektiğinde, katılmayı reddetmeleri halinde ima edilmiş ya da gerçek hiçbir ceza ya da yoksunlukla karşılaşmayacakları; katılım için z /uygunsuz ikna yollarına başvurulmayacağı ve katılımcının iyiliği, özel hayatının gizliliğine/ mahremiyetine/ kişisel hayatı ve onuruna saygı gösterileceğine ilişkin bilgi verilerek gönüllü ve gerekirse yazılı onayını almalıdır. Bilgilendirilmiş onay, istenen katılımın niteliği, kapsamı ve süresi ile araştırmaya katılmanın faydaları ve ( olası) riskleri hakkındaki bilgiyi içermelidir.

6. Değerlendirme ve araştırma katılımcıları bilgilendirilmiş onay verme yeterliliğine sahip değil iseler, sosyal hizmet uzmanı katılımcılara uygun açıklamayı yapmalı, katılımcının anlayabildiği ölçüde onayını almalı ve uygun vekilden yazılı onay almalıdır.

7. Onay işlemleri yapılmaksızın doğal gözlem ve arşiv araştırması gibi araştırma ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmemelidir. Ancak, araştırmanın özenli ve sorumlu bir şekilde gözden geçirilmesi durumunda, ileriye yönelik bilimsel, eğitsel ya da uygulamalı değeri gözönüne alınarak ve onaydan feragat etme uygun değilse ve eşit etkide alternatif işlemler yoksa kabul edilebilir.( yeniden düşünülecek daha iyi ifade edilecek ya da çıkarılacak.)

8. Katılımcıları, araştırma ve değerlendirme sürecinden istedikleri zaman ceza almaksızın çekilmeye hakları olduğu konusunda bilgilendirmelidir.

9. Değerlendirme ve araştırmaya katılanların uygun destekleyici hizmetlere ulaşabilmelerini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.

10.Araştırma ve değerlendirme yaparken, katılımcıları haksız fiziksel ya da zihinsel sıkıntı, zarar, tehlike ya da yoksunluklardan korumalıdır.

11.Hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili olanlar bu bilgilerini meslek amaçla ele almalı ve mesleki açıdan ilgili kişilerle paylaşmalıdır.

12.Araştırma ve değerlendirme yaparken katılımcıların isimlerinin ve elde edilen verilerin açıklanmamasının ya da gizliliğinin sağlanmasını güvence altına almalıdır. Gizlilik, gizliliğin sağlanması için alınacak önlemlerin sınırları ve araştırma bittikten sonra elde edilen araştırma verilerini içeren kayıtların yok edileceği konusunda bilgi vermelidir.

13.Değerlendirme ve araştırma sonuçların açıklarken, katılımcıların bilgilerini açığa vurma konusunda uygun bilgilendirilmiş onaylarını almadıkları sürece, kimlik bilgilerinin yok edilmesi suretiyle gizliliği sağlamalıdır.

14.Değerlendirme ve araştırma bulgularını gerçeğe uygun olarak yayınlamalıdır. Uydurma ya da hatalı sonuçlar üretmemeli ve standart (değerlendirme) yayın yöntemleri kullanılarak yayınlanan verilerde hatalar belirlenirse bunları düzeltmelidir.

15.Çıkar çatışmalarına karşı duyarlı olmalı, bunlardan kaçınmalı, katılımcılarla ikili ilişkilere girmemeli, gerçek ya da olası çıkar çatışmaları ortaya çıktığı zaman katılımcı bilgilendirilmeli, böyle bir sorun ortaya çıktığında katılımcıların (ortak) yararlarının temel alındığı bir çözüm yolu bulunmalıdır.

16.Araştırma uygulamalarının sorumlu bir biçimde nasıl yapılacağı konusunda kendilerini, öğrencilerini ve meslekdaşlarını eğitmelidir.
 
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.