Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

 SİTEMİZ TARAFINDAN SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

 
 

BU YAYINI TAMAMLAYAN DİĞER YAYINLAR

  Sosyal Hizmetin Odağı, Sorunsalı, Amacı ve Hedefleri

Sosyal Hizmetin Odağı ve Temel Sorunsalı:

Sosyal hizmetin temel sorunsalı ; insanın ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir. Sosyal hizmetin kavramsal yapısı bu sorunsala özgü bütünlüğü ve çok yönlülüğü içerir. İnsanın ve toplumun değişmesine ilişkin temel sorunları belirleme, açıklama ve çözme çabası, sosyal bilimler içinde kendine özgü bir bilim dalını ve mesleği ortaya çıkarır. (Cılga 2004)
Sosyal hizmet mesleğinin kendine özgü müdahale yöntemleri, beceri, teknik, ilke ve değerleri vardır. Sosyal hizmet bu donanımını mikro, mezzo ve makro düzeylerdeki uygulamalarında kullanır. Sosyal hizmetin odağı çevresi içinde bireydir. Bireyi bio-psiko-sosyal bir varlık olarak kabul eder ve bütüncül bir yaklaşımla ele alır. O nedenle hizmet sunumunda diğer meslek ve disiplinlerle işbirliği yaparak ekip çalışmasını gerçekleştirir. Mesleğin sunduğu hizmetlerin amaçları ; sorun çözümleyici (tedavi edici) ve önleyici olma, kalkınmayı sağlamadır. (Kut, 2001)
Sosyal hizmet mesleğinin etkinlik odağı bireyin toplumsal işlevselliği ve çevresi ile olan etkileşimidir (Kut, 1988, s.14).
Sosyal çalışmanın temel fikri, bağımsızlığı ortadan kaldırmaya yönelen sosyal hizmetlerin sağlanması olan bir teknolojidir (Atherton, 1969; akt: Kongar,1972).
Mesleğin amacı, fonksiyonları, ahlaki değerleri ve yöntemleri müdahale odağının belirleyicileridir. Birey çevre etkileşimi temelinde bireyin sosyal işlevselliği ve çevresiyle olan etkileşimini olumsuz olarak etkileyen sorunları çözümlemeyi ya da bunları olumlu olarak etkileyebilecek kaynakların verimliliğini arttırmayı amaç edinen sosyal hizmet mesleğinin odağı tüm ilişkileriyle insandır. Müdahale odağı ise insanın işlevselliğidir (Kut,1988, s.106).
William Gordon, geleneksel olarak, sosyal hizmetin odağının karmaşık yaşam durumları içinde bulunan birey olduğu üzerinde durmaktadır (Kut, 1988, s.15).
Sosyal Hizmet temelini insani ve demokratik ideallerden alır. Sosyal hizmet uygulaması, başlangıcından itibaren, insan gereksinimlerini karşılamak ve insan potansiyelinin geliştirilmesi üzerinde odaklanmıştır. [1]
Sosyal hizmet; bireyde, ailede ve grup yaşantısında; politikalarda ve hizmetlerde; yasalarda ve toplumsal tutumlardaki değişme ile ilgilidir. Sosyal hizmet sadece bireyle doğrudan çalışmaktan ibaret değildir; aynı zamanda gruplar ve topluluklarla ilgilidir; çocuklar ve gençler de dahil herkesin yaşam kalitesinin güçlendirilmesini amaçlayan hizmetleri ve faaliyetleri kapsamaktadır.
Sosyal çalışma insanı ve toplumu konu alan bir meslek ve disiplindir. Sosyal çalışmayı öteki toplumsal ve beşeri bilimlerden ayıran özelliği uygulamaya yönelmiş olmasıdır. Sosyal çalışma insanı ve onun meydana getirdiği toplumların sorunlarına yönelmiştir. Amacı çok kısaca, bu sorunları belirlemek ve çözümlerine yardımcı olmaktır (Kongar, 1972).

Sosyal Hizmetin Amaçları:
1) Toplumsal yaşam içindeki insanın etkinliğini sağlamak (Cılga 2004).
2) İnsanın kendi yaşamı ve kaynakları üzerinde denetim sahibi olmasına ve karar vermesine olanak sağlamak (Cılga 2004).
3) İnsanın kendi gücünü ve egemenliğini kullanmasına olanak sağlayarak üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirmek (Cılga 2004).
4) Çoğulcu ve katılımcı demokratik toplum yapısı içinde insanca yaşama ve gelişme koşullarını geliştirmek (Cılga 2004).
5) Çoğulcu etkileşim dinamiği içinde ; insanın ve toplumun gelişme düzeyini, gereksinimlerini karşılama olanaklarını ve sorun çözme yeteneklerini arttırarak yaşam kalitelerini yükseltmek, özgür ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır (Cılga 2004).
6) Bireyin toplumsal işlev ve rollerini yerine getirebilmek (Kut, 2001).
7) Toplumsal koşulları bireyin gelişmesine olanak sağlayacak biçimde değiştirmek ve geliştirmek (Kut, 2001).
8) İnsan haklarını güvence altına almak (Kut, 2001).
9) Toplumun gelir ve hizmet dağılımını dengelemek sosyal hizmetin genel amaçlarıdır (Kut, 2001).
Kongar’a göre ise sosyal çalışmanın amacı; insanların öteki insanlarla ve doğa ile olan ilişkilerini mevcut çelişkileri ortadan kaldıracak şekilde düzenlemelerine yardım etmektir (Kongar, 1972).
Boehm’e göre ise sosyal çalışma insan ile çevresi arasındaki etkileşimi meydana getiren toplumsal ilişkiler üzerinde odaklaşan etkinlikler yoluyla kişilerin tek başlarına ya da gruplar içindeki toplumsal fonksiyonlarını geliştirmeyi amaç edinmiştir (Boehm, 1959; akt: Kongar, 1972).
Sosyal hizmetin amacı yalnızca fert, aile ve grup halindeki insanların sosyal ilişkilerinde onlara yardımcı olmak değil, aynı zamanda sağlık ve ekonomi yönünden standartları yükselterek, daha iyi mesken ve iş şartları teminini ve yapıcı sosyal kanunlar hazırlanmasını savunarak genel olarak sosyal şartları geliştirmektir (Hamilton,1947 ve Bisno, 1952; akt: Friedlander,1965).
Sosyal hizmetin amacı fertlerin refahı ile içinde bulundukları toplumun refahı arasında denge kurmaktır. Bu hedef sosyal hizmeti, beraber çalıştığı insanların sefalet, mahrumiyet ve hakareti kaderin cilvesi gerçekler olarak kabul etmeye ve zararlı, adil olmayan, mahrumiyete yol açan şartlara zorlanmaktan men eder. Aynı zamanda sosyal hizmet, beden ve akıl sağlığını bozan, insanları acze düşüren ve antisosyal davranışlara yol açan sosyal ve ekonomik durumları düzeltmek için sosyal kuvvetleri harekete geçirmeye çalışır (Hamilton,1947; akt: Friedlander,1965).
Sosyal hizmet uygulamasında amaç, kriz durumlarının sosyal ve psikolojik yönlerden zararlı etkilerini önlemek veya hiç değilse hafifletmek ve kişi, grup ve toplumların sağlam bir gelişme yapabilmesini engelleyen unsurları ortadan kaldırmaktır (Friedlander,1965).
Sosyal çalışmayı kişiye dönük bir meslek olarak görenlere göre sosyal çalışmanın amacı; bir veri olarak alınan sosyo- ekonomik yapının içinde bireylerin sorunlarını çözmek, bir başka deyişle bireylerin bu sosyo-ekonomik yapıya uyumlarını sağlamaktır (Kongar,1972).
Sosyal Hizmetin En Temel Hedefi ise ; barışçıl bir ortamda ve eşitlik içinde yaşaması için insanın ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek, adalet , eşitlik, ve özgürlük ilkelerini temel alarak; ekonomik, sosyal, kültürel, ve siyasal gelişmelerle sağlanan olanakların bilimsel ve mesleki çabalarla insanın ve toplumun yararına dönüştürülmesidir. (Cılga 2004)
Meslekleşme perspektifi içinde mesleki hedef olarak; kişi, grup ve toplumların toplumsal, psikolojik ve fiziksel yönlerde mümkün olan en yüksek refah seviyesine erişebilmeleri için yardım yollarını aramak olarak belirleyen sosyal hizmet; birey, aile, sosyal grup ve toplumun hayatını etkileyen sosyal, ekonomik ve psikolojik unsurların hepsini birden dikkate alarak çalışır. Bunlarla birlikte sosyal hizmetin hedefi sadece birey, aile, grup ve toplumların sosyal ilişkilerinde onlara yardımcı olmak değil, aynı zamanda sağlık ve ekonomik açıdan standartları yükselterek sosyal refaha daha iyi ulaşılması için plan ve politikalar hazırlamasıdır (Friedlander,1965; akt: Özdemir, 2000).


Sosyal Hizmet Mesleğinin Görevleri

William Schwartz, her mesleğin toplumsal sistem içinde özel bir işlevi olduğunu ve mesleklere kendisinin sorumlu tutulduğu bazı görevler verildiğini belirterek, sosyal hizmet mesleğinin görevini; karmaşık ve değişmekte olan bir toplumda, bireyin topluma ait ve üretken bir unsur olarak katılım isteği ile toplumun kendi üyelerinin refah seviyelerini yükseltme yeteneğindeki tıkanıklıkların kesim noktası olduğunu işaret etmektedir. Sosyal hizmetin müdahalesi bu tıkanıklıklara, bireyin sağlıklı gelişme ve toplumla bütünleşme hızına ve toplumun çeşitli unsurlarını verimli ve dinamik bir bütünde toplanması için harcadığı örgütlenmiş çabalar olarak açıklamaktadır (Compton, Galaway, 1975; akt Özdemir, 2000).
Schwartz sosyal hizmetin görevini, birey ile toplum arasında, her ikisinin karşılıklı olan doyum gereksinimlerini karşılamakta bir araç olarak tanımlamaktadır (Kut,1988, s.14).
Kongar’a göre ise sosyal çalışmanın görevleri;
1) Bireylere Ve Gruplara Yönelen, Düzeltici, Uyum Sağlayıcı Ve Tedavi Edici Hizmetler: Çeşitli ilişkilerinde güçlüğe uğrayan bireyleri tek başlarına ya da gruplar içinde ele alarak onlara yardım eden hizmetlerdir.
2) Esas Katkıları Normal Sosyalizasyon Ve Toplumsal Denetim Süreçlerine Olan Hizmetler: Genellikle eğitimsel nitelikte olan bu hizmetler, sorun sahibi olmayan birey, grup ve küçük toplumlara uygulanır.
3) Sosyal Refah Alanına Giren Hizmetlerin Planlanması Ve Eşgüdümü: Değişen dünya koşulları karşısında bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yalnızca bu gelişmeyi izleyebilecek bir planlamayı değil, aynı zamanda sorun çözme ve ihtiyaç karşılama etkinliklerini en verimli şekilde yapabilmek için eşgüdüme de gerek vardır.
4) Sosyal Politikanın Belirlenmesine ve Uygulanmasına Katkıda Bulunan Hizmetler: Yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar, kaynak eksiklikleri, hizmet örgütlerinin programlarındaki boşluklar konusundaki çalışmalar, sosyal güvenlik konusundaki hükümet politikasının incelenmesi ve etkilenmesi, konut- sağlık- eğitim hizmetleri gibi hizmetler yönünden muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin çalışmalar bu hizmetlerin kapsamına girer.
5) Hizmetlerin Değerlendirilmeleri ve Geliştirilmeleri için Temel olan Araştırma Etkinlikleri [2]

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.