Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap - Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

 


 SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
                                                                          Yayın No: 015

Yaşlılık ve Anılar

Grupla Sosyal Hizmetin Yaşlıların
Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi


Gülay ŞAHİN KARA - Veli DUYAN
ANKARA
Ocak 2010

                 SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Yayın No : 015
ISBN : 978 – 9944 – 0383 – 6 – 2
Kapak Tasarımı: Rıfat Aydın
Birinci Baskı : 2010, Ankara
Basıldığı Yer : Aydınlar Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Merkez : Rüzgarlı Cad. Eşdost Sk. No.2 Ulus - Ankara
Tel : 03123121805 Fax: 03123127170
Şube : Demirciler Sitesi 2.Cad. No. 5/1 Siteler - Ankara
Tel : 03123537555  www.aydinlarmatbaasi.com 
• Yaşlılık ve Anılar Kitabı’nın basım ve yayın hakkı Gülay Şahin Kara ve Veli Duyan’a aittir.
• Bu kitabın herhangi bir bölümü, yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
• Kitaptan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
İsteme Adresi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi
Sezenler Cad. No: 20/13 Sıhhiye – Ankara

Anılarımızda
yaşattıklarımıza…
ve
“yıldızları gündüz gözüyle görenlere” …
 

 
Esefsiz, Güvenle, Emniyetle, Gölgeli bir bahçeye girer gibi Girebilmek usulca ihtiyarlığa…”

Nazım HİKMET

Günümüzde yaşlanan insan sayısı hızla artmaktadır. İçinde yaşadı-ğımız yüzyıl boyunca da dünyanın giderek yaşlı nüfusa dönüşeceği varsayılmaktadır. Hızla gelişen dünyamızda aile yapısındaki ve top-lumsal yapıdaki sosyo-kültürel değişiklikler yaşlı bireylerin evde ba-kımlarını da güçleştirmektedir. Bu nedenle yaşlı bireyler, aileleri ile birlikte yaşamlarını sürdürememeleri, yalnızlık ile baş edememeleri ve gereksinimlerini kendi başlarına karşılayamamaları gibi nedenlerle kurum bakımına yönelmektedirler.

Yaşlı bireyler için huzurevlerinde yeni bir yaşam başlarken yakınları ile olan iletişimlerinin azalması, yeni ortama uyum güçlüğü gibi sorun-lar yaşanması yaşlının kendini psiko-sosyal açıdan iyi hissetmesini engellemektedir. Yaşlanma sonucunda meydana gelen fiziksel, zihin-sel ve ruhsal değişiklikler yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu ve benlik saygısının da olumsuz olarak etkilendiği bilinmektedir. Bununla birlikte insanların geçmişlerindeki deneyimleri, eski günlerini anılar yoluyla tekrar yaşamasının kişiye doyum sağladığı, aynı zamanda yaşadığı ruhsal gerilimden kurtulmasına da yardımcı olduğu ve bugü-nün gerçeklerini kabul etmesini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu ça-lışmada psiko-sosyal iyilik hali, benlik saygısı ve yaşam doyumu ola-rak ele alınmıştır. Yaşlıların psiko-sosyal iyilik durumlarının geliştiril-mesi için bir sosyal hizmet müdahalesi olan grupla sosyal hizmet uy-gulaması gerçekleştirilmiş ve “anı paylaşımı” odağında yapılan grup çalışmasının huzurevinde kalan yaşlıların benlik saygısı ve yaşam doyumuna etkisine bakılmıştır.

Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin insanlara yardım etme araçla-rından biri olan gruplarla sosyal hizmet uygulamasının yaşlılık alanın-da da uygulanarak bu alana ve mesleki bilgiye katkı sağlayacağı dü-şünülmüştür.
Yaşlılarla grup çalışmasını yürütürken tüm benlikleri, coşkuları, heye-canları, huysuzlukları, candan katılımları ile yüreklerini ortaya koyan, anılarını bizlerle paylaşan o güzel insanlara, Süleyman Demirel Huzu-revi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yaşlılarına, onların deyi-miyle “yıldızları gündüz gözüyle görenlere”,
Grup çalışmasının yürütülmesinde desteklerini sunan Huzurevi Müdü-rü ve sevgili meslektaşımız Uğur ÖZGÜN’e, anketlerin ve ölçeklerin uygulanmasında yardımcı olan hemşire Ümran ERBİL’e, grup çalış-ması boyunca ikramlarını aksatmayan mutfak personeline ve tüm huzurevi çalışanlarına,
Ayrıca bu kitabın basımına katkı veren İkinci Bahar Huzurevi Müdürü sevgili meslektaşımız Serap YENTÜR ile Huzurevi kurucu üyelerin-den Fatih YENTÜR’e
sonsuz teşekkür ederiz.

Anıları her zaman bize yol gösterecek olan annelerimiz, babalarımız ile tüm anne ve babalara ...
01.01.2010, Ankara

Gülay Şahin Kara Prof. Dr. Veli Duyan
g-sahinkara@hotmail.com vduyan@health.ankara.edu.tr

İÇİNDEKİLER 

 

Önsöz………………………………………………………...

v

 

İçindekiler ……………………………………………………

vii

 

Çizelgeler Listesi……………………………………………

x

 

BÖLÜM I GİRİŞ

 

1.1.

Giriş………………………………………………….……..

1

1.2.

Benlik Saygısı …………………………………………….

3

1.3.

Yaşam Doyumu …………………………………………

5

1.4.

Araştırmanın Amacı………………………………………

10

1.5.

Araştırmanın Önemi……………………………………...

11

1.6.

Sayıltılar…………………………………………………...

11

1.7.

Sınırlılıklar…………………………………………………

11

1.8.

Tanımlar…………………………………………………..

12

                                          BÖLÜM II YÖNTEM

2.1.    Araştırma Modeli…………………………………………. 13
2.1.1. Uygulama Öncesi Hazırlık ……………………...........   13
2.1.2. Grup Uygulamasına Başlanması……………................14
2.1.3. Grup Üyelerinin Saptanması………………….. ............15
2.1.4. Grup Uygulaması Süreci………………………..............16
2.2. Veri Toplama Araçları………………………………….…... 23
2.2.1. Soru Kâğıdı……………………………………................23
2.2.2. Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ………............. 23
2.2.3. Yaşam Doyumu Ölçeği ……………………….. ............24
2.3. Verilerin Çözümlenmesi…………………………………. ...24
2.4. Süre ve Olanaklar………………………………………... ...24
 

 

BÖLÜM III

 

 

BULGULAR ve YORUM

 

 

3.1.

Grup Uygulaması Öncesi Ölçümler……………………..

25

3.2.

Grup Uygulaması Sonrası Ölçümler…………………….

26

3.3.

Uygulama Öncesi ve Sonrası Meydana Gelen Değişim...

27

 

 BÖLÜM IV

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

4.1.

Sonuç ve Öneriler ………………………………………..

29

 

 

KAYNAKÇA………………………………………………

 

31

 

 

 

       

GRUP RAPORLARI

35

Oturum No: 1………………………………………………........

37

Oturum No: 2………………………………………………........

46

Oturum No: 3………………………………………………........

54

Oturum No: 4………………………………………………........

62

Oturum No: 5………………………………………………........

70

Oturum No: 6………………………………………………........

81

Oturum No: 7………………………………………………........

91

Oturum No: 8………………………………………………........

106

Oturum No: 9………………………………………………........

120

Oturum No: 10……………………………………………..........

132

EKLER

 

Ek 1: Soru Kağıdı

145

Ek 2: Grup Uygulaması Sonrası Üye Değerlendirmeleri

147

 Bize Ulaşın